Vacature

Lieve momenten delen!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie wer­ken wij aan de bes­te kwa­li­teit in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij me aan onze stra­te­gie? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Om ervoor te zor­gen dat de doel­stel­lin­gen van de pro­duc­tie en inpak bin­nen jouw shift wor­den behaald, zoe­ken wij een nieu­we col­le­ga in de rol van;

Ploegleider

Wat ga je doen?

Jij zorgt er voor dat de doel­stel­lin­gen van de pro­duc­tie en inpak bin­nen jouw shift wor­den behaald. Dit doe je door aan­we­zig te zijn op de werkv­lo­er en daar het ver­schil te maken. Indien er obsta­kels of pro­ble­men zijn haal je deze infor­ma­tie op bij de 1e ope­ra­tors en ver­help je ze. Hiervoor scha­kel je bij­vo­or­beeld de tech­ni­sche dienst in, de kwa­li­teitsaf­de­ling of stem je plan­nings­wi­j­zi­gin­gen af met de Operations Manager.

Jij bent er voor jouw team! Dit doe je door con­ti­nue te moti­ve­ren, instrue­ren en onder­s­te­u­nen. Hiervoor zet je ver­schil­len­de per­so­neels­in­stru­men­ten in zoals oplei­dings­plan­nen, voer je ont­wikke­ling- en func­tio­n­e­rings­ge­sprek­ken en bege­leid je collega’s die door ziek­te niet kun­nen wer­ken. Hierin word je onder­s­teund door de HR offi­cer. Binnen jouw team val­len tus­sen de 15 tot 20 mede­wer­kers en 10 tot 15 uitzendkrachten.

Daarnaast bes­teed je een deel van jouw tijd aan het door­voe­ren van ver­be­te­rin­gen. Je ana­ly­se­ert productie/inpak cij­fers, komt met ver­be­ter­voor­stel­len en rap­por­te­ert de resultaten.

Tenslotte ben je een klein gedeel­te van jouw tijd kwijt op kan­toor aan admi­nis­tra­tie­ve werk­zaam­he­den, zoals het ver­wer­ken van pro­duc­tie­or­ders, ana­ly­se­ren van ren­de­men­ten en het ver­wer­ken van de tijd- en uren registratie.

Concreet zijn jouw werkzaamheden:

 • Dagelijkse lei­ding op de werkvloer;
 • Motiveren, inspi­re­ren en ondersteunen;
 • Rapporteren aan ope­ra­ti­ons manager;
 • Analyseren van productie/inpak cijfers;
 • Verbetervoorstellen aan­dra­gen en door­voe­ren van verbeteringen;
 • Administratieve taken o.a. op het gebied van pro­duc­tie orders en tijd- en urenregistratie

Wie ben jij?

 • Jij bent een erva­ren faci­li­ter­end leider;
 • Je hebt tech­nisch inzicht;
 • Je beheerst alle pak­ket­ten bin­nen Microsoft Office en vold­o­en­de com­pu­ter vaardigheden;
 • Je hebt erva­ring met ERP pak­ket­ten, bij voor­keur Exact;
 • Je hebt mini­maal MBO 4 werk- en denkniveau;
 • Een afge­ron­de LEAN oplei­ding of ver­geli­jk­ba­re cur­sus, of staat open om dit te doen.

Wat CCI jou biedt 

Een mooie kans om me te groei­en in onze toe­komstvi­sie, waa­rin onze con­su­men­ten en afne­mers, duurz­aam­heid en het CCI team cen­traal sta­an. Jouw erva­rin­gen en ideeën kri­j­gen volop de ruim­te om in de prak­ti­jk gebracht te gaan wor­den, we leren van elka­ar. Je werkt in een doel­ge­richt en hecht team. Daarnaast ont­vang je uitera­ard een goed sala­ris, lap­top en tele­foon. De pen­sio­en­re­ge­ling en ove­ri­ge arbei­ds­vo­or­waar­den zijn con­form de cao zoet­waren. Een gezon­de balans in hybri­de wer­ken past bin­nen de visie van CCI als werkgever.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je! Je kunt je CV en moti­va­tiebrief rich­ten aan Bernhard van de Witte (Operationeel Directeur) en stu­ren naar werken@ccicandy.nl. Een assess­ment is onder­deel  van de sollicitatieprocedure.

CCI Drachten Nynke Buis (HR Officer)
De Bolder 40 | 9206 AN | Drachten Nederland
werken@ccicandy.nl

  Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

  Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lij­ke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toekomst. 


  *ver­plicht veld