Vacature

sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie wer­ken wij aan de bes­te kwa­li­teit in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan onze stra­te­gie? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. In ver­band met ver­de­re pro­fes­sio­na­li­se­ring van de keten en onze pro­ces­sen, zoe­ken wij een nieu­we col­le­ga in de rol van;

Supply Chain Manager

Wat je gaat doen

Als Supply Chain Manager kri­jg je de tota­le ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid over de logis­tie­ke keten bin­nen onze ambi­ti­eu­ze orga­ni­sa­tie die volop in ont­wikke­ling is. Jij bent ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het opstel­len van de S&OP plan­ning, onder­s­t­eund door onze ERP en fore­cas­ting sys­te­men. Vanuit daar rap­por­teer je in hoever­re de OTIF nor­men zijn behaald en ana­ly­se­er je het pro­ces vanuit een con­ti­nu ver­be­te­rings­o­ogpunt. Jij zorgt met jouw team voor de inko­men­de logis­tiek op de pro­duc­tie­lo­ca­ties in Nederland en borgt dat het gereed pro­duct in de exter­ne maga­zi­j­nen op tijd en in de juis­te hoeveel­heid aan­we­zig is.

Jouw team bestaat uit een Teamleider Logistiek en Magazijn. Deze Teamleider stu­urt op zijn beurt de maga­zi­jn­me­de­wer­kers op de pro­duc­tie­lo­ca­ties Drachten en Oosterwolde aan. Daarnaast bestaat het team uit een Logistiek Coördinator; hij zorgt voor de cor­rec­te admi­nis­tra­tie met betrek­king tot voor­raad grond- en hulpstof­fen en gereed pro­duct bin­nen zowel de inter­ne als exter­ne maga­zi­j­nen. In deze func­tie is het ook belan­gri­jk om kor­te lij­nen te onder­hou­den met onze Customer Service afde­ling; zij zor­gen voor de in- en out­bound van het gehe­le order­pro­ces. Eventuele logis­tie­ke pro­ble­men of pro­ces­sen stem je met deze afde­ling af. De klant is immers het cen­tra­le mid­delpunt! Je rap­por­te­ert aan de Operations Director.

Voor onze 3PL’s ben jij het aan­spreekpunt. Jij borgt de SLA’s en monitort en ont­wikkelt het per­for­mance dash­board. Jij kri­jgt ener­gie van een rol als spil in ons bedri­jf.

Binnen jouw rol kri­jg je de kans om bij aanvang van je avon­tuur bij CCI bes­ta­an­de pro­ces­sen te ana­ly­se­ren, even­tueel opnieuw vorm te geven, te mana­gen en aan te pas­sen. Dit alles ten behoeve van een cor­rec­te OTIF per­for­mance bij onze afne­mers en de ont­wikke­ling van het Supply Chain team.

Wie wij zoe­ken

Een daad­krach­tig en ambi­tieus lei­der met een ster­ke hang naar een Lean pro­ces­gang, en een voor­lief­de voor het (waar mogeli­jk) digi­ta­li­se­ren hier­van. Daarnaast beschik je over een gezon­de dosis orga­ni­sa­tie­sen­si­ti­vit­eit om de juis­te per­so­nen en afde­lin­gen te betrek­ken op het juis­te moment. Je bent een ver­bin­der.

Je hebt aan­toon­baar HBO of WO werk- en denk niveau, vanuit een (tech­nisch) bedri­jfs­kun­di­ge basis, met erva­ring bin­nen de Supply Chain in de maak­in­dus­trie en je bent full­time beschik­baar.

Goede com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den en een goede beheer­sing van de Nederlandse en Engelse taal is een must, Duits is een pre.

Wat CCI jou biedt 

Een moo­ie kans om mee te groei­en in onze toe­komstvi­sie, waa­rin onze con­su­men­ten en afne­mers, duurz­aam­heid en het CCI team cen­traal sta­an. Jouw erva­rin­gen en ide­eën kri­jgen volop de ruim­te om in de prak­ti­jk gebracht te gaan wor­den, we leren van elka­ar. Je werkt in een doel­ge­richt en hecht team. Daarnaast ontvang je uitera­ard een goed sala­ris, lap­top en tele­foon. De pen­sio­en­re­ge­ling en ove­ri­ge arbei­ds­vo­or­waar­den zijn con­form de cao zoet­wa­ren. Een gezon­de balans in hybri­de wer­ken past bin­nen de visie van CCI als werk­ge­ver.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je! Je kunt je CV en moti­va­tiebrief rich­ten aan Bernhard van de Witte (Operationeel Directeur) en stu­ren naar werken@ccicandy.nl. Een assess­ment is onder­de­el  van de sol­li­ci­ta­tiepro­ce­du­re.

CCI Drachten
Marieke van Goor (Corporate Recruiter)
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld