Start je car­ri­è­re bij CCI

Momenteel zijn we voor de ves­ti­ging Hoorn op zoek naar een:

Teamleider

 

Teamleider

Wat ga je doen?

Samen wer­ken aan resultaat! Als Teamleider ben je een belan­gri­jke scha­kel in het suc­ces van je afde­ling en de plant. Je bent ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het rea­li­se­ren van de plan­ning (op tijd en vol­l­e­dig) bin­nen je afde­ling en plo­eg. Je werkt hard om samen met je team de gewens­te resul­ta­ten te berei­ken. Je ziet toe op een vei­li­ge, hygië­ni­sche en accu­ra­te werk­wi­j­ze in je team, je let op de juis­te kwa­li­teit van het werk en het pro­duct én je bent aan­spreekpunt voor de collega’s van onder­s­t­e­u­nen­de afde­lin­gen en ande­re plo­e­gen. Naast lei­ding­ge­ven aan  je team werk je mee aan de lijn. Je bent op ter­mi­jn inzet­baar op meer­de­re afde­lin­gen bin­nen CCI.

Je werkt in een plo­e­gen­dienst en rap­por­te­ert aan de Manager Operations

De belan­gri­jks­te taken zijn:

  • Leidinggeven aan, coa­chen, ont­wikke­len en moti­ve­ren van de mede­wer­kers
  • Het rea­li­se­ren van de pro­duc­tie­do­el­stel­lin­gen door het opti­maal inzet­ten van machine­be­zet­ting aan de hand van de plan­ning
  • Het ver­strek­ken en regis­tre­ren van de pro­duc­tie­ge­ge­vens
  • Het tij­dig signale­r­en en aan­ge­ven van afwi­jkin­gen en ver­sto­rin­gen
  • Het zor­gen voor de juis­t­heid, vol­l­e­dig­heid en tij­dig­heid van infor­ma­tie

Zoeken we jou?

Voor deze veelom­vat­ten­de en dyna­mi­sche func­tie zoe­ken we een kan­di­daat met een groot ver­ant­wo­or­de­li­jk­heids­ge­vo­el en een proac­tie­ve instel­ling die open staat voor de ver­de­re ont­wikke­ling van zich­z­elf en die van zijn/haar mede­wer­kers.

Je beschikt over MBO+/  HBO werk- en denk­ni­veau en werker­va­ring in de levens­mid­delen­bran­che. Daarnaast ben je actie­ge­richt, je houdt over­zicht en neemt de juis­te bes­lis­sin­gen. Je bent een team­s­pe­ler met een eigen mening en ide­eën die con­ti­nu op zoek is naar ver­be­te­ring.

Interesse

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om bij CCI te komen wer­ken? We horen graag van je!

CCI B.V.
Machteld Bakker
HR Adviseur
Protonweg 5 | 1627 LD Hoorn | The Netherlands
Tel.: +31 (0) 229 251 400
Mob: +31 (0) 614 552 876
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV. We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld