Vacature

sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Als mee­wer­kend voor­man voor de pro­duc­tie en inpak in Oosterwolde zoe­ken wij een col­le­ga in de rol van;

Meewerkend Teamleider Oosterwolde

Wat je gaat doen

Samen wer­ken aan ont­wikke­ling en resultaat! In Oosterwolde wer­ken in het totaal zo’n 35 collega’s om de heer­li­jks­te drop te pro­du­ce­ren. Als Teamleider ben je een belan­gri­jke scha­kel in het suc­ces van je afde­ling en de plant. Je bent ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het rea­li­se­ren van de plan­ning bin­nen je afde­ling en plo­eg. Om dit te kun­nen berei­ken, ben jij in staat het bes­te uit jouw team te halen. Naast beha­len van pro­duc­tie, staat ont­wikke­ling en ver­de­re pro­fes­sio­na­li­se­ring hoog bij jou op de agen­da. Je werkt hard om samen met je team de gewens­te resul­ta­ten te berei­ken. Je ziet toe op een vei­li­ge, hygië­ni­sche en accu­ra­te werk­wi­j­ze in je team. Je let op de juis­te kwa­li­teit van het werk én het pro­duct. Ook ben je het aan­spreekpunt voor de collega’s van onder­s­t­e­u­nen­de afde­lin­gen en ande­re plo­e­gen. Naast de dage­li­jk­se bege­lei­ding van jouw team, onge­veer 15 mede­wer­kers, werk je mee aan de lijn. Je rap­por­te­ert aan de Manager Operations in Oosterwolde.

Wie wij zoe­ken

Voor deze veelom­vat­ten­de en dyna­mi­sche func­tie zoe­ken we een kan­di­daat met een groot ver­ant­wo­or­de­li­jk­heids­ge­vo­el en een proac­tie­ve instel­ling die open staat voor het ver­de­re ont­wikke­ling van zich­z­elf en die van je mede­wer­kers. Je beschikt over MBO+ werk- en denk­ni­veau en werker­va­ring in de levens­mid­delen­bran­che. Ook ben je BHV’er, als je hier­voor nog niet gecer­ti­fice­erd bent zul­len wij dat orga­ni­se­ren. Daarnaast ben je actie­ge­richt, je hebt over­zicht en je neemt de juis­te bes­lis­sin­gen. Je bent een team­s­pe­ler met een eigen mening en ide­eën. In deze func­tie is het van belan­gri­jk dat je beschikt over aan­toon­ba­re coa­ching vaar­dig­he­den en erva­ring in een pro­duc­tieom­ge­ving.

Wat CCI jou biedt 

De team­lei­ders wer­ken 36 uur per week in een ver­scho­ven dienst roos­ter (06:00–14:00 en 10:00–18:00). Daarnaast bie­den we jou leu­ke collega’s, een goede werks­feer, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd.

En natu­ur­li­jk, een goed sala­ris, pas­send bij je ken­nis en erva­ring, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

CCI Oosterwolde
Suzanne Peters
Houtwal 25 | 8431 EX Oosterwolde | The Netherlands
werken@ccicandy.nl

Bitte laden Sie hier Ihr Anschreiben sowie Ihren Lebenslauf hoch (jpg|png|pdf, max. 10 MB). Wir drü­cken Ihnen die Daumen.

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genom­men und bestä­ti­ge dies mit dem Absenden der Nachricht. Ich stim­me zu, dass mei­ne Angaben und Daten zur Beantwortung mei­ner Anfrage elek­tro­nisch erho­ben und gespei­chert wer­den. Die Einwilligung kann ich jeder­zeit für die Zukunft wider­ru­fen.


*Pflichtfelder