Vacature

sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Ter aan­vul­ling op ons team zoe­ken we een col­le­ga in de rol van;

Meewerkend Teamleider

Wat je gaat doen

Je bent werk­zaam op de Inpakafdeling waar met vier lij­nen in drie plo­e­gen ons sno­ep wor­dt ver­pakt. Dat bete­kent dat je een plo­eg aan­stu­urt van 4 tot 6 Operators die het werk voor­be­rei­den, de inpa­kli­j­nen instel­len, omstel­len en sto­rin­gen ver­hel­pen. Zij wor­den onder­s­t­eund door 12 tot 16 uit­zend­krach­ten per plo­eg die het pro­duct opgoo­i­en als bak­vul­ler, afsta­pe­len vanuit de machi­ne of hand­ma­tig de sno­ep­zak­jes in dozen ver­pak­ken.

Je stu­urt jouw team alle­re­erst aan op vei­lig wer­ken, daar­n­aast is het heel belan­gri­jk een kwa­li­ta­tief goed pro­duct af te leve­ren bin­nen een effi­ci­ën­te wer­k­om­ge­ving en con­form plan­ning. Dit uitera­ard bin­nen een altijd opge­ru­im­de en scho­ne wer­k­om­ge­ving. Bij sto­rin­gen coach je de ope­ra­tors om de ‘5 keer waarom’ vraag te stel­len, zodat de machi­nes elke dag beter draai­en. Technische- of kwa­li­teits­vers­to­or­ders meld je in het och­tend over­leg, zodat de onder­s­t­e­u­nen­de afde­lin­gen die kun­nen ver­hel­pen.

Naast deze dage­li­jk­se werk­zaam­he­den bouw jij aan jouw team. Zo voer je sol­li­ci­ta­tie gesprek­ken met nieu­we collega’s. Om de ont­wikke­ling van je team te moni­to­ren en bij te stu­ren,  voer je de func­tio­n­e­rings- en beo­or­de­lings­ge­sprek­ken, over­leg je met HR wel­ke oplei­din­gen mogeli­jk zijn en train je zelf op de basis vaar­dig­he­den. Als het nodig is pas je  con­se­quen­tie­ma­nage­ment toe. Ook bege­leid je zie­ke mede­wer­kers naar her­s­tel.

Wie wij zoe­ken

Daadkrachtig lei­der­schap tonen zit jou in het blo­ed. Door jouw eer­li­jke en direc­te manier van com­mu­ni­ce­ren weet jouw team altijd waar ze aan toe zijn. Als je iets belooft, dan doe je het ook. Als het toch niet mogeli­jk bli­jkt, kom je er voor uit als het niet lukt en leg je uit waarom. Naast het lei­der­schap wat nu nodig is, kijk je ook naar de toe­komst. Je  ziet de ont­wikkel­po­ten­tie van collega’s die nu via het uit­zend­bu­reau werk­zaam zijn en biedt collega’s kan­sen om bij CCI door te groei­en. Elke dag een beet­je beter, met mensen, machi­nes en pro­ce­du­res, is voor jou niet meer dan nor­maal.

Wat CCI jou biedt 

Een hands-on func­tie waar­bij je veel ver­ant­wo­or­de­li­jk­he­den kri­jgt en waa­rin zelf­stan­dig wer­ken belan­gri­jk is. Een hele moo­ie func­tie en uit­da­ging om je te ont­wikke­len bin­nen onze orga­ni­sa­tie. Daarnaast heb­ben wij leu­ke collega’s, een goede werks­feer bin­nen een dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd!

Je ontvangt natu­ur­li­jk een goed sala­ris tus­sen de €2.300 en €3.300 bruto per maand voor een 36-uri­ge werk­week con­form CAO Zoetwaren. De afde­ling inpak in Drachten werkt in een 3 plo­e­gen­dienst waar­bij een plo­e­gen­toe­s­lag van 20% van toepas­sing is. Daarnaast ontvang je van CCI een werk­te­le­foon, reis­kos­ten­ver­go­e­ding, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

Continental Candy Industries B.V.
Thijs Kuizenga
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld