Vacature

sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Om de tech­ni­sche staat van ons machine­park zo opti­maal mogeli­jk te hou­den, zoe­ken we een nieu­we col­le­ga in de rol van;

Werkvoorbereider / Planner

Wat je gaat doen

Op onze pro­duc­tie­lo­ca­tie in Hoorn wer­ken zo’n 25 mede­wer­kers aan het pro­du­ce­ren en ver­pak­ken van Engelse Drop. De pro­duc­tie werkt aan een extru­sie­li­jn en met vier ver­schil­len­de inpa­kli­j­nen wor­dt ver­pakt. Binnen de tech­ni­sche dienst wer­ken twee mon­teurs om dit machi­ne park te onder­hou­den.

Jij bent als werk­vo­or­be­rei­der ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de plan­ning en voor­be­rei­ding van onder­houd- en revi­sie­werk­zaam­he­den op de pro­duc­tie­lo­ca­tie in Hoorn. Dit stem je ook af met de werk­vo­or­be­rei­ders in Drachten en Oosterwolde. Je waar­borgt de beschik­baar­heid van de tech­ni­sche pro­duc­tiem­id­de­len tegen opti­ma­le kos­ten. Jij zorgt dat het maga­zi­jn van de tech­ni­sche dienst op orde is. Daarnaast beheer je machi­ne- en instal­la­tie docu­men­ta­tie en ben je ver­ant­wo­or­de­li­jk voor keu­rin­gen en onder­houd­scon­trac­ten. Tenslotte zorg je voor de cor­rec­te infor­ma­tie­stroom ron­dom uit­ge­vo­er­de werk­zaam­he­den en lever je con­cre­te beheers infor­ma­tie op. Je bent een belan­gri­jk aan­spreekpunt voor de Maintenance Manager op gebied van lopen­de tech­ni­sche pro­jec­ten. In voor­ko­men­de geval­len spring je zelf ope­ra­tioneel bij in de onder­s­t­e­u­ning van de mon­teurs.

Naast de samen­werking met de tech­ni­sche dienst van de ande­re loca­ties, werk je in Hoorn nauw samen met het Site Management van Hoorn, bes­ta­an­de uit de Operations Manager en ver­te­gen­wo­or­di­ging van QA/QC, HR en Planning/Logistiek.

Wie wij zoe­ken

Je hebt aan­toon­ba­re erva­ring als werk­vo­or­be­rei­der, we zoe­ken een erva­ren kracht voor deze posi­tie. Jij bent tech­nisch goed onder­legt en houdt er van om het over­zicht te bewa­ren. Je bent scherp in het onder­han­de­len met lever­an­ciers, maar weet de juis­te balans aan te bren­gen in het rela­tie­be­heer.

Wat CCI jou biedt 

Leuke collega’s wer­kend in een klein team, een goede werks­feer, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd.

En natu­ur­li­jk, een goed sala­ris vol­gens de cao zoet­wa­ren pas­send bij je ken­nis en erva­ring. Een werk­week van 36 uur in een dag­dienst, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

CCI Hoorn
Suzanne Peters
Protonweg 5 | 1627 LD Hoorn | The Netherlands
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld