Wie we zijn

Wij zijn CCI. Samen met zo’n 300 collega’s wil­len we graag zo veel mogeli­jk zoe­te momen­ten delen met onze klan­ten en con­su­men­ten. Dat doen we door het ont­wikke­len en pro­du­ce­ren van sui­ker­vrij, sui­ker­arm, vegan sno­ep­go­ed en met ons bre­de assor­ti­ment ouderwets lek­ke­re zoet­waren. We pro­du­ce­ren onze sno­ep­jes in vier fab­rie­ken in Duitsland en Nederland, voor een breed inter­na­tio­naal klantenbestand.

CCI – made to share

Made to share

CCI feiten en cijfers

Ons mission statement 

Onze marktpositie, die gebaseerd is op onze innovatieve knowhow en operationele flexibiliteit, brengt ons in een unieke positie om private brand concepten te ontwikkelen die voldoen aan de eisen van een nieuwe generatie snoepliefhebbers. Met name de meer milieu- en gezondheidsbewuste consumenten.
Alfred Attema, Managing Director

ONZE MISSIE

Sharing sweet moments.

We maken vertrouw­de mer­ken suc­ces­vol, met sma­ken en ingre­di­ën­ten die gema­akt zijn om zoe­te momen­ten te delen.
Sterker nog, we maken gewel­dig sno­ep­go­ed voor gewel­di­ge merken.

ONZE VISIE

Elke dag genie­ten mensen in heel Europa van onze sno­ep­jes en delen deze met elka­ar. We zijn markt­leider in de pro­duc­tie van sui­ker­arm en sui­ker­vrij sno­ep­go­ed – en wil­len dat ook blij­ven. Als fabri­kant van sno­ep­go­ed voor too­naan­ge­ven­de pri­va­te brands, bie­den we een breed port­fo­lio tra­di­tio­ne­le zoetwaren.

 

ONZE STRATEGISCHE PIJLERS

Vijf kern­waar­den bepa­len onze manier van wer­ken en han­de­len, zowel bin­nen als bui­ten het bedrijf.

Mensen & Ondernemerschap

Kwaliteit

Verantwoordelijk, Veilig & Duurzaam

Winstgevende en Consistente Groei

Waarde Creëren door Innovatie

Mensen & Ondernemerschap

Onze mensen bepa­len ons suc­ces. We wil­len een open en vei­li­ge wer­k­om­ge­ving bie­den, waa­rin mensen wor­den gesti­mu­leerd hun inzich­ten en know­how te delen. We dagen hen uit acti­vit­ei­ten te onder­ne­men die het ver­schil maken.

Daarom bie­den wij onze mensen de kans om te groei­en, in hun pri­vé­le­ven en op het werk. We sti­mu­le­ren op waar­den geba­se­erd en empowe­red onder­ne­mers­ge­drag: van de werkv­lo­er tot ons management.

Kwaliteit

Kwaliteit heeft alles te maken met ons besta­ans­recht, onze licen­se to ope­ra­te. En kwa­li­teit bete­kent ook dat we ons bewust zijn van onze ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid voor het suc­ces van onze klan­ten. Ons doel is excel­len­te pro­duc­ten en diens­ten te leve­ren. Elke dag opnieuw, in alles wat we doen. Om de kwa­li­teit te waar­bor­gen wer­ken we con­form de hoogs­te kwa­li­teits­nor­men en certificeringen.

Omdat we ope­re­ren in een dyna­mi­sche maats­ch­ap­pij en een uiterst com­pe­ti­tie­ve markt, zor­gen we dat we trends begri­j­pen en kun­nen voor­spel­len. We wer­ken nauw samen met onze part­ners in de sup­ply chain, om pro­duc­ten, con­cep­ten en ver­pak­king­s­in­no­va­ties te bie­den met ech­te toe­ge­vo­eg­de waarde.

Verantwoordelijk, Veilig & Duurzaam

Verantwoord onder­ne­men bete­kent dat wat we doen noo­it ten kos­te gaat van mens of milieu. We inves­te­ren in mensen, tech­no­lo­gie en R&D‑faciliteiten om een vei­li­ge wer­k­om­ge­ving te creë­ren en onze busi­ness duurz­a­mer te maken. Daarbij bewa­ken we de balans tus­sen onze kor­te- en langetermijnbelangen.

We wer­ken aan het terug­drin­gen van onze milieu foot­print. We gelo­ven dat duurz­aam­heid ver­der­gaat dan wat er bin­nen ons bedri­jf gebe­urt. We delen onze aan­pak en suc­ces­sen met onze busi­ness­part­ners en onze sup­ply chain. We wer­ken nauw samen met lever­an­ciers en cliën­ten om sno­ep­go­ed te pro­du­ce­ren op een manier die het milieu min­der belast, met ingre­di­ën­ten die bij­dra­gen aan een gezon­de­re levensstijl.

Winstgevende en Consistente Groei

We stre­ven naar excel­len­tie in onze bedri­jfs­pro­ces­sen en sup­ply chain, om onze effi­ci­en­cy te ver­gro­ten en con­cur­re­rend te blij­ven. We vers­nel­len orga­ni­sche, duurzame gro­ei door te inves­te­ren in onze mensen, in nieu­we tech­no­lo­gieën en nieu­we productconcepten.

Productinnovaties wor­den proac­tief en in nau­we samen­werking met onze part­ners door­ge­vo­erd. Op deze wij­ze ver­gro­ten we ons mark­ta­an­de­el en dat van onze klan­ten, en creë­ren we nieu­we, geme­en­sch­ap­pe­li­j­ke stra­te­gi­sche kan­sen. Wij bie­den onze klan­ten pro­duc­ten van hoge toe­ge­vo­eg­de waar­de, waa­ron­der sno­ep­go­ed met min­der sui­ker en sui­ker­vrij snoep.

Waarde Creëren door Innovatie

Onze inno­va­ties zijn con­su­ment- en markt­ge­richt. We creë­ren en inno­ve­ren om in te spe­len op veran­der­en­de trends. We wer­ken con­ti­nu en actief aan het creë­ren van aantrek­ke­li­j­ke con­cep­ten en pro­duc­ten voor een groei­en­de gro­ep gemaks- en gezond­heids-gerich­te consumenten.

We wil­len alter­na­tie­ven bie­den die bij­dra­gen aan een gezon­der leven. We wer­ken er hard aan de koploper te blij­ven in sui­ker­vrij en vegan sno­ep­go­ed, met de sma­ken en tex­tu­ren waar con­su­men­ten van houden.

Onze geschiedenis

1985

Bedrijf opgericht in Drachten

Continental Candy Industries is opge­richt in Drachten, Nederland, in 1985. Daarmee onts­tond een suc­ces­vol pro­du­cent van zoet­waren voor de retail­markt in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk.

2008

Strategische koerswijziging

Na een stra­te­gi­sche koer­s­wi­j­zi­ging in 2008, waar­bij we ster­ker gin­gen focus­sen op retail en pri­va­te labels, begon CCI aan­zi­en­li­jk te groeien.

2012

Nieuwe fabriek

Deze gro­ei – het resul­taat van een rele­vant port­fo­lio en de nieu­we stra­te­gi­sche posi­tio­ne­ring – leid­de ertoe dat we in 2012 ver­huis­den naar een nieu­we fab­riek met een gro­te­re capa­ci­teit. De ver­hui­zing effen­de de weg naar een suc­ces­vol­le toekomst.

2013

Overname door TECG

Begin 2013 werd CCI Drachten ver­kocht aan The European Candy Group (TECG), een doch­te­ron­der­ne­ming van Bencis Capital Partners. Doel van TECG was om de num­mer 1 pri­va­te brand zoet­waren­pro­du­cent van Europa te wor­den, op basis van een ‘buy-and-build’-strategie.

2013

Overname van Perfetti van Melle fabriek

In de daar­op­vol­gen­de jaren von­den nog meer acqui­si­ties plaats. Dit begon in sep­tem­ber 2013, met de over­na­me van een voor­ma­li­ge Perfetti van Melle fab­riek in Hoorn (NL).

2014

Overname van Kraepelien & Holm

In febru­ari 2014 namen we de drop­f­a­b­riek Kraepelien & Holm in Oosterwolde (NL) over. Zo kon­den we ons pro­duct­port­fo­lio van fruit gums en jel­lies uit­brei­den met drop.

2015

Acquisitie van Mederer Group fabriek en Sulá

In novem­ber 2015 namen we een voor­ma­li­ge fab­riek van de Mederer Group in Boizenburg, aan de rivier de Elbe, over (fruit gums en jel­lies), in decem­ber van dat­zelf­de jaar gevolgd door de acqui­si­tie van Sulá GmbH (sui­ker­vri­je zoetwaren).

2018

Toekomstgericht portfolio

In de jaren na deze acqui­si­ties – van in totaal vijf fab­rie­ken en zo’n 550 gemo­ti­ve­er­de en erva­ren collega’s ­– heb­ben we een uit­s­te­ken­de gro­ei gerea­li­se­erd. Een suc­ces­vol­le toe­komst ligt voor ons, met als basis onze ster­ke posi­tie op de Europese markt, een groei­end klan­ten­be­stand in meer dan 30 lan­den en een toe­komstge­richt port­fo­lio dat voor­ziet in de behoef­ten van klan­ten en consumenten.

Onze kracht

Uw betrouwbare partner

Dankzij onze know­how en com­pe­ten­ties zijn we uit­ge­gro­eid tot een expert in pri­va­te label zoet­waren en heb­ben we een unie­ke markt­po­si­tie opgebouwd.

Alles in één hand

Ons hele pro­duc­tie­pro­ces wor­dt in-house uit­ge­vo­erd: van busi­ness intel­li­gence, pro­duct­ma­nage­ment, recep­tont­wikke­ling (R&D) en effi­ciën­te pro­duc­tie tot just-in-time leve­rin­gen aan de klant. Zo kun­nen we full ser­vice, de hoogs­te kwa­li­teit en betrouw­baar­heid garan­de­ren in alle fasen van het proces.

Breed portfolio

Profiteer van ons bre­de assor­ti­ment zoet­waren. Naast de gezon­de­re con­cep­ten (sui­ker­arm / min­der sui­ker / sui­ker­vrij / vegan), pro­du­ce­ren wij ook de meer tra­di­tio­ne­le pro­duc­ten (dra­gees / gums & jel­lies / drop / har­de sno­ep­jes & zuurtjes / tof­fees ) om in alle behoef­ten van jouw klan­ten en con­su­men­ten te voorzien.

Markt- en categoriefocus

Dankzij intel­li­gent markt­on­der­zoek, klant- en trend­ana­ly­ses in com­bi­na­tie met ons eigen onder­zoek & ont­wikke­ling (R&D), kun­nen we inno­va­tie­ve recep­tu­ren ont­wikke­len, die per­fect aans­lui­ten bij indi­vi­due­le mark­ten, con­su­men­ten­behoef­ten en trends.

Voedselveiligheid

Onze vier pro­duc­tie­si­tes zijn IFS, BRC, GMP en ISO 50001: 2011 gecer­ti­fice­erd. Bovendien wor­den we regel­ma­tig geau­dit con­form bran­che-spe­ci­fie­ke eisen, zoals SMETA.

ONZE FABRIEKEN

Onderdeel van een sterk netwerk 

We pro­du­ce­ren ons geva­rie­er­de aan­bod van eer­ste­klas zoet­waren op drie loca­ties in Nederland en een site in Duitsland. Dankzij de com­bi­na­tie van deze fab­rie­ken beschik­ken we over een high-per­for­mance net­werk van moder­ne pro­duc­tie­li­j­nen. We zijn gespe­cia­li­se­erd in ver­schil­len­de pro­duct­gro­epen en kun­nen daar­door fle­xi­bel inspe­len op alle wen­sen en eisen.

Drachten

De fab­riek in Drachten is de gebo­or­te­plaats van CCI. In deze fle­xi­be­le, all­round fab­riek maken we uiteen­lo­pen­de pro­duct­so­or­ten. We zijn voo­ral erg trots op onze pro­duc­tie­li­jn voor Jelly Beans.

 • Werknemers: 140
 • Oppervlakte: 29.000 m²
 • Portfolio:
  • Gummies & Jellies
  • Dragees
  • Suikervrij
  • Vegan & vegetarisch

Hoorn

Hoorn is een pio­nier in de pro­duc­tie van Engelse drop. Het hart van de fab­riek is de extru­sie­li­jn, waar onze Engelse drop wor­dt geproduceerd.

 • Werknemers: 25
 • Oppervlakte: 8.700 m²
 • Portfolio:
  • Engelse drop

Oosterwolde

Bekend van­we­ge haar uit­s­te­ken­de kwa­li­teit, is deze fab­riek gespe­cia­li­se­erd in drop.

 • Werknemers: 45
 • Oppervlakte: 10.000 m²
 • Portfolio: 
  • Drop & dropproducten
  • Suikervrij
  • Vegan & vegetarisch

Metelen (Sulá)

Deze fab­riek, sinds 1950 bekend als de Sulá fab­riek, is een van de groots­te pro­du­cen­ten van sui­ker­vri­je har­de sno­ep­jes in gego­ten kwa­li­teit, veel­al ver­pakt in click box­jes. Hier wor­dt het bewijs gele­verd: smaak heeft geen sui­ker nodig!

 • Werknemers: 65
 • Oppervlakte: ca. 10.000 m²
 • Portfolio:
  • Suikervrij
  • Vegetarisch & vegan
  • Vitamines
  • Harde sno­ep­jes + pastilles