Allgemeine Einkaufsbedingungen

Continental Candy Industries B.V | De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands

A. ALGEMENE BEPALINGEN

Continental Candy Industries B.V.is Sedex geregistreerd. CCI zet zich in om met onze relaties het people, planet, profit principe toe te passen. CCI acht zich hierin verplicht de beginselen van goede praktijken in handelsbetrekkingen te respecteren en te voldoen aan een aantal eisen. Ook richting toeleveranciers hangen hier verplichtingen aan.

ARTIKEL 1  DEFINITIES

1.1

In deze algemene inkoopvoorwaarden (‘Voorwaarden’) wordt verstaan onder:

(a) CCI : Continental Candy Industries B.V. gevestigd te Drachten, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel;

(b)  Opdrachtnemer: iedere rechtspersoon bij wie Continental Candy Industries Producten en/of Diensten bestelt en/of met wie zij in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;

(c) Order: iedere opdracht van Continental Candy Industries aan Opdrachtnemer tot levering van producten en/of het verrichten van Diensten, in welke vorm dan ook;

(d) Producten: alle ter uitvoering van een Order aan Continental Candy Industries (af)geleverde of (af) te leveren zaken, ongeacht of de Order uitsluitend de (af)levering van die zaken dan wel (mede) het verrichten van Diensten, omvat;

(e) Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Continental Candy Industries en  Opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;

(f) Diensten: alle werkzaamheden (in welke vorm en hoegenaamd ook, bijv. dienstverlening, aanneming van  werk, uitlening, enz.)  die  Opdrachtnemer voor  of  ten  behoeve van Continental Candy Industries verricht, al dan niet in samenhang met (af)levering van Producten;

(g) Termijn:   iedere termijn die tussen Continental Candy Industries en Opdrachtnemer wordt overeengekomen is een fatale termijn, tenzij schriftelijk ondubbelzinnig wordt overeengekomen dat het geen fatale termijn is;

(h) Specificatie: de door Continental Candy Industries opgestelde en/of door Continental Candy Industries uitdrukkelijk goedgekeurde omschrijving van door Continental Candy Industries bestelde Producten of Diensten, welke wordt vermeld of naar welke wordt verwezen in de Order of de Overeenkomst. Bij gebreke daarvan geldt als omschrijving hetgeen tussen partijen, of bij gebreke daarvan, hetgeen in de branche algemeen gebruikelijk is;

(i) Gebrek: iedere afwijking van de Producten of Diensten van de Specificatie en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de Producten of iedere anderszins niet correct uitgevoerde Dienst;

(j)  Werk: het door Opdrachtnemer uit te voeren werk.

(k) Product recall: Alle activiteiten die gericht zijn op of verband houden met het weghalen uit het verkeer van een mogelijk onveilig product, welke zich bij afnemers of eindgebruikers bevindt. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan: het inwinnen van informatie omtrent mogelijk onveilig product, het onderzoek naar de wenselijkheid van het nemen van bepaalde maatregelen, het waarschuwen van handelspartijen en eindgebruikers, inzamelacties, het monitoren van de voortgang van handelspartijen en eindgebruikers, inzamelacties, het monitoren van de voortgang van de maatregelen, enz. Tot een product recall kan worden overgegaan in het geval dat:

(a) een product niet voldoet aan een wettelijke norm of;

(b) het product niet meer de veiligheid biedt welke door de gebruiker mag worden verwacht, of;

(c) het vermoeden bestaat dat een product niet meer de veiligheid biedt welke door de gebruiker mag worden verwacht en de producent eventuele schade als gevolg van die mogelijke onveiligheid wil voorkomen.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID EN VERNIETIGBAARHEID.

2.1    

Behoudens wanneer, mede gezien de aard van de overeengekomen of overeen te komen prestaties,  andere  Algemene  Voorwaarden van  Continental Candy Industries  van  toepassing  zijn  (zoals  de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden), maken deze Voorwaarden deel uit van alle Overeenkomsten en zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Continental Candy Industries en Opdrachtnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

2.2    

Algemene  voorwaarden van  een  Opdrachtnemer van  Continental Candy Industries  worden  door  Continental Candy Industries  in redelijkheid geaccepteerd, indien ook de voorwaarden van Continental Candy Industries door opdrachtnemer worden geaccepteerd. Indien de opdrachtnemer dit niet accepteert dan wijst Continental Candy Industries ook de algemene voorwaarden van opdrachtnemer van de hand.

2.3       

Op alle (rechts)handelingen van Continental Candy Industries en haar (potentiële) wederpartijen in relatie tot overeenkomsten of onderhandelingen daarover, waarbij Continental Candy Industries (deels of volledig) op zal treden als verkoper van goederen, dienstverlener of aannemer van werk, zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Continental Candy Industries (mede) van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01058516 en zullen op Opdrachtnemers eerste verzoek kosteloos aan hem worden toegezonden.

2.4      

Wijzigingen  van  en  aanvullingen  op  enige  bepaling  in  een  Overeenkomst  en/of  de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

2.5      

Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.

2.6

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Continental Candy Industries en de Opdrachtnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.7

In het geval deze Voorwaarden worden vertaald, is en blijft uitsluitend de tekst van de Nederlandse versie beslissend.

ARTIKEL 3 ORDER EN ACCEPTATIE

3.1

Het uitbrengen van een offerte aan Continental Candy Industries brengt voor Continental Candy Industries nimmer enige financiële verplichting mee jegens de offrerende of jegens een derde partij. Alle bij een offerte gevoegde stukken en in het kader daarvan door de aanbieder verrichte werkzaamheden zijn voor Continental Candy Industries geheel kosteloos, behoudens indien daarvoor uitdrukkelijk vooraf schriftelijk enige vergoeding is overeengekomen.

3.2

Alle Orders van Continental Candy Industries zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor       aanvaarding bevatten. Voor zover Opdrachtnemer een ‑in afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van dit artikellid- bindend aanbod van Continental Candy Industries aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de Overeenkomst en komt de Overeenkomst tot stand overeenkomstig Continental Candy Industries ’s aanbod

3.3   

Continental Candy Industries heeft het recht om, mits binnen 3 werkdagen na ontvangst van de acceptatie door Opdrachtnemer van Continental Candy Industries ’s Order, door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Opdrachtnemer de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige vergoeding te zijn gehouden.

3.4  

Indien Continental Candy Industries aan Opdrachtnemer een orderformulier toezendt, dient deze dat formulier binnen 3 werkdagen na dagtekening voor akkoord ondertekend te retourneren. In het geval Continental Candy Industries niet binnen 3 werkdagen na dagtekening een correct ondertekend formulier heeft ontvangen, is  zij  gerechtigd zich  op het standpunt te stellen  dat niet rechtsgeldig een overeenkomst tot stand is gekomen.

3.5

Aanbiedingen en prijsopgaven door Opdrachtnemer zijn vast en bindend en kunnen na de opdracht niet meer worden gewijzigd, tenzij zij betrekking hebben op een door Opdrachtnemer (eventueel tussentijds) te verlenen (extra) korting.

3.6

Aan door Continental Candy Industries aan Opdrachtnemer opgegeven forecasts kunnen geen rechten worden ontleend. Continental Candy Industries is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor door Opdrachtnemer opgebouwde voorraden en/of jegens derden aangegane verplichtingen gebaseerd op deze forecasts.

ARTIKEL 4  DISTRIBUTIE- EN AGENTUUROVEREENKOMSTEN

4.1
Indien Continental Candy Industries gedurende meer dan een jaar met regelmaat Overeenkomsten sluit met Opdrachtnemer voor de koop van zaken die bestemd zijn voor de wederverkoop en mits Opdrachtnemer zulks weet of moet weten, en indien Continental Candy Industries enige substantiële vorm van marketinginspanning voor deze zaken heeft verricht waartegen Opdrachtnemer geen bezwaar heeft gemaakt terwijl hij daarvan op de hoogte was of had moeten zijn, komt tussen partijen van rechtswege een distributieovereenkomst voor onbepaalde duur tot stand met betrekking tot deze zaken, tenzij Opdrachtnemer met rechtens toegestane middelen bewijst dat ondanks het voorgaande geen distributieovereenkomst tot stand is gekomen.

4.2     

Indien  en  voorzover  Continental Candy Industries  de  facto gedurende  het  jaar  bedoeld  in  lid  1  de  enige wederverkoper   in   Nederland   van   deze   zaken   is   geweest,   is   de   conform  lid   1 totstandgekomen  distributieovereenkomst (in  afwijking  van het  in  lid  1  bepaalde)  van exclusieve aard en zal vooreerst de duur van een jaar hebben, waarna de overeenkomst voor onbepaalde  duur  zal  worden  voortgezet,  tenzij  een  der  partijen bij  aangetekend schrijven heeft opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden.

4.3     

Indien Continental Candy Industries gedurende meer dan een jaar met regelmaat overeenkomsten tot stand heeft gebracht tussen Opdrachtnemer en afnemers en/of, met medeweten van Opdrachtnemer, daartoe  met  regelmaat  actief  substantiële bemiddelingsactiviteiten  heeft  verricht,  komt tussen partijen van rechtswege een agentuurovereenkomst voor onbepaalde duur tot stand met betrekking tot de betrokken zaken, tenzij Opdrachtnemer met rechtens toegestane middelen bewijst dat ondanks het voorgaande geen agentuurovereenkomst tot stand is gekomen.

4.4

Indien en voor zover Continental Candy Industries de facto gedurende het jaar bedoeld in lid 3 in Nederland als enige agentuurwerkzaamheden heeft  verricht,  is de  conform  lid  3  tot stand  gekomen agentuurovereenkomst van exclusieve aard en zal (in afwijking van het in lid 3 bepaalde) vooreerst de duur van een jaar hebben, waarna de overeenkomst voor onbepaalde duur zal worden voortgezet, tenzij een der partijen bij aangetekend schrijven heeft opgezegd met inachtneming van de wettelijke termijn.

4.5

In het geval enige Overeenkomst als hiervoor in dit artikel bedoeld tot stand is gekomen, alsmede  in  het  geval  op  andere  wijze partijen  een  dergelijke Overeenkomst  hebben gesloten, zal Continental Candy Industries in het geval van een beëindiging daarvan, anders dan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming aan haar zijde, recht hebben op een redelijke (goodwill- of klanten)vergoeding.

ARTIKEL 5  WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN

5.1 

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepalingen in een overeenkomst en/of de voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Tegenbewijs tegen het bepaalde in de voorafgaande volzin is niet toegelaten en dit artikel 5.1 is een bewijsovereenkomst.

5.2

Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in lid 1 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de desbetreffende overeenkomst.

ARTIKEL 6  PRIJZEN, BTW, BETALING EN VERREKENING

6.1

De in de Order vermelde prijzen zijn vast en uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting.

6.2

In de prijzen van de Producten zijn begrepen de standaardverpakking en levering franco vrij van invoerrechten. In de prijzen van de Diensten zijn steeds alle reis- en verblijfkosten, alsmede alle andere kosten begrepen. Voorts zijn in de prijzen van alle  Producten en Diensten begrepen al het voorbereidend en ander werk, dat nodig is om aan de door Continental Candy Industries gestelde eisen, omschrijvingen en de Specificatie te voldoen.

6.3

Opdrachtnemer vrijwaart Continental Candy Industries voor alle kosten en schade die voor Continental Candy Industries mochten voortvloeien uit het feit:

(a) dat Opdrachtnemer niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting in een relevante EU-lidstaat; en/of

(b)  dat  Opdrachtnemer  onjuiste  of  ontijdige  gegevens  verstrekt  aan  Continental Candy Industries  en/of  de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting in een relevante EU-lidstaat.

6.4 

Betaling is door Continental Candy Industries niet eerder verschuldigd dan na volledige en correcte uitvoering van de Order en aanvaarding overeenkomstig het bepaalde in artikel 12. Alsdan zal Continental Candy Industries binnen 60 dagen na ontvangst van haar toegezonden en door haar goedgekeurde factuur betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.5       

Opdrachtnemer kan zijn vorderingen op Continental Candy Industries niet overdragen of (stil) verpanden aan enige derde, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Continental Candy Industries .

6.6         

Facturen dienen te voldoen aan de wettelijke eisen voorzien te zijn van het  ordernummer van Continental Candy Industries . Continental Candy Industries is bevoegd betaling te doen geschieden door middel van verrekening, ook met eventuele vorderingen van  Continental Candy Industries op de Opdrachtnemer uit hoofde van een andere Opdracht danwel uit welke andere oorzaak ook voortvloeiende. Eveneens is Continental Candy Industries bevoegd tot verrekening waar het betreft toekomstige vorderingen op de Opdrachtnemer danwel met vorderingen of toekomstige vorderingen die Continental Candy Industries op de aan de Opdrachtnemer gelieerde vennootschappen en/of ondernemingen heeft.

6.7        

Continental Candy Industries heeft steeds het recht om van de Opdrachtnemer genoegzame zekerheidstelling te verlangen voor de correcte nakoming van zijn verplichtingen jegens Continental Candy Industries .

6.8         

De Opdrachtnemer is verplicht uiterlijk binnen 28 dagen na beëindiging van de Opdracht zijn rekening terzake het  hem  eventueel nog toekomende bedrag bij  Continental Candy Industries in  te dienen. Continental Candy Industries is niet gehouden tot het betalen van enige rekening, die de Opdrachtnemer na genoemde Termijn heeft ingediend tenzij bijzondere en niet aan Opdrachtnemer toerekenbare, aan  Continental Candy Industries  tevoren schriftelijk kenbaar gemaakte omstandigheden, zich daartegen verzetten.

6.9     

Betaling  van  enige  factuur  ontslaat  de  Opdrachtnemer  niet  van  enige  garantie  of aansprakelijkheid waartoe hij gehouden is ingevolge de overeenkomst en/of de wet.

6.10       

Continental Candy Industries is gerechtigd iedere vordering, welke Opdrachtnemer jegens haar en/of andere tot hetzelfde concern als Continental Candy Industries behorende vennootschappen heeft, te verrekenen met enige vordering welke Continental Candy Industries (en/of andere tot hetzelfde concern als Continental Candy Industries behorende vennootschappen) ‑ongeacht uit welke hoofde en al dan niet opeisbaar- jegens Opdrachtnemer mocht hebben. Indien Continental Candy Industries overgaat tot verrekening van vorderingen, welke vorderingen zijdens Opdrachtnemer nog niet opeisbaar zijn, zal Opdrachtnemer de wettelijke  handelsrente  zijn  verschuldigd,  zulks  over  de  periode  vanaf  de  verrekening verklaring tot de vervaldatum.

6.11       

In geval van uitstel van aflevering van bestelde Producten overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 is betaling binnen de in lid 4 genoemde termijn verschuldigd eerst nadat de bestelde Producten werden opgeslagen en de factuur is goedgekeurd.

6.12     

Onverminderd haar verdere rechten is Continental Candy Industries gerechtigd aan opdrachtnemer in rekening te brengen alle daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, door Continental Candy Industries in redelijkheid gemaakt of te maken ter incasso van enige verschuldigd bedrag dan wel ter verkrijging van nakoming van enige verplichting van Opdrachtnemer.

ARTIKEL 7  UITBESTEDING

7.1 

Opdrachtnemer is verplicht de Order zelf uit te voeren, tenzij Continental Candy Industries uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegestemd in uitbesteding, onder aanneming, of aankoop bij derden, of daartoe een schriftelijke opdracht heeft verstrekt.

7.2    

Opdrachtnemer is volledig verantwoordelijk voor de eventuele inbreng van derden bij de uitvoering van de Order, als betrof het zijn eigen prestatie.

7.3         

Opdrachtnemer vrijwaart Continental Candy Industries tegen eventuele aanspraken van bij de uitvoering van de order betrokken derden.

ARTIKEL 8  TIJDIGE UITVOERING

8.1         

De  Termijn,  of  enige  met  inachtneming  van  artikel  9  vastgestelde  nadere  Termijn, waarbinnen de Order moet worden uitgevoerd is voor Continental Candy Industries van essentieel belang. Opdrachtnemer is in verzuim door enkele overschrijding van met Continental Candy Industries overeengekomen tijdstippen waarop prestaties moeten worden verricht. Een eventueel voor dit geval overeengekomen boete doet niet af aan de verplichting tot volledige schadevergoeding van Opdrachtnemer.

8.2         

De Termijn vangt aan op de datum waarop Opdrachtnemer de Order heeft aanvaard of – indien dat later is- op de datum waarop Opdrachtnemer de beschikking heeft over de blijkens de Order door Continental Candy Industries te verstrekken informatie, modellen, materialen of hulpmiddelen welke Opdrachtnemer absoluut nodig heeft, waarvan hij Continental Candy Industries schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, om met de uitvoering van de order te beginnen.

8.3         

In geval van een overschrijding van een Termijn, anders dan ingevolge een verklaring als bedoeld in artikel 9, is Opdrachtnemer gehouden alle eventueel reeds door hem onder de betreffende Overeenkomst ontvangen (vooruit)betalingen of garantiesommen onmiddellijk aan Continental Candy Industries terug te betalen, zonder dat Opdrachtnemer het recht heeft deze bedragen te verrekenen met hem toekomende of door hem gepretendeerde vorderingen jegens Continental Candy Industries . Voorts vervallen alsdan van rechtswege alle door Continental Candy Industries of voor haar door derden onder de Overeenkomst gestelde persoonlijke of zakelijke zekerheden. Opdrachtnemer is gehouden eventuele garanten voor Continental Candy Industries te ontslaan uit hun borgplicht en/of verhaalsaansprakelijkheden onder de Overeenkomst, of er voor zorg te dragen dat zij uit die borgplichten en/of verhaalsaansprakelijkheden worden ontslagen, zulks op straffe van verbeurte door Opdrachtnemer van een bedrag gelijk aan het bedrag waartoe de garant zich heeft verbonden of aan de waarde van de verstrekte zakelijke zekerheid.

ARTIKEL 9  UITSTEL VAN AFLEVERING

9.1         

Continental Candy Industries heeft het recht om door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Opdrachtnemer de  aflevering van  bestelde Producten en/of  de  uitvoering van  bestelde Diensten voor een periode van ten hoogste 60 kalenderdagen uit te stellen, tenzij uitstel gezien alle omstandigheden van het geval kennelijk onredelijk zou zijn, welke kennelijke onredelijkheid ondubbelzinnig door Opdrachtnemer dient te worden aangetoond.

9.2   

Indien Continental Candy Industries gebruik maakt van het in lid 1 bedoelde recht, zal Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico de Producten op een geschikte plaats afgezonderd ten behoeve van Continental Candy Industries opslaan, verzekeren en passende maatregelen nemen teneinde kwaliteitsverlies tegen te gaan. Artikel 13.2 is van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 10  KWALITEITSGARANTIE

10.1       

Opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem afgeleverde Producten en/of verrichte Diensten. Op eerste verzoek van Continental Candy Industries zal Opdrachtnemer bewijzen overleggen dat de Producten en Diensten aan de garantie voldoen. De garantie omvat ten minste dat:

(a) de Producten en/of Diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Order is geplaatst, voor zover Opdrachtnemer dat doel kende of daarvan op de hoogte had kunnen zijn;

(b)   de Producten nieuw zijn, de Producten en/of Diensten van goede kwaliteit zijn, en vrij van fouten wat betreft ontwerp, bewerking, fabricage, constructie en maatvoering, alsmede vrij zijn van Gebreken in de gebruikte materialen en de veiligheid (als bedoeld in art. 6:186 BW) biedt die men daarvan redelijkerwijs mag verwachten;

(c) de Producten en/of Diensten vervaardigd c.q. verricht zijn conform de laatste stand der techniek; in ieder geval zijnde op een dusdanig acceptabel niveau dat het voldoet aan de meest recente eisen daaraan gesteld.

(d) de Producten en/of Diensten wat betreft hoeveelheid, omschrijving, kwaliteit en prestaties geheel in overeenstemming zijn met de Specificatie en met eventuele monsters, modellen en tekeningen;

(e)  de houdbaarheidsdatum van Producten van dezelfde soort die in tijd later geleverd zijn te allen tijde langer zal zijn dan die van eerder geleverde Producten van dezelfde soort;

(f)   alle toepasselijke nationale en internationale regelgeving met betrekking tot de Producten en/of Diensten, de verpakkingen van de Producten en/of de Diensten stipt in acht zijn genomen;

(g) de Producten en/of de Diensten overigens voldoen aan de eisen die daaraan in redelijkheid kunnen worden gesteld.

10.2      

Bestelde Producten en/of Diensten worden in ieder geval als ondeugdelijk in de zin van het vorig lid aangemerkt indien daaraan binnen een jaar na aflevering Gebreken ontstaan, tenzij dit het gevolg is van normale slijtage of te wijten is aan opzet of grove schuld van Continental Candy Industries .

10.3     

Voornoemde garantie houdt, zonder beperking van Continental Candy Industries ’s rechten op schadevergoeding van kosten, schade en rente, in dat de Gebreken welke binnen een jaar na aflevering ontstaan zijn gratis en op Continental Candy Industries ’s eerste verzoek onmiddellijk en volledig door Opdrachtnemer worden hersteld, zo nodig middels vervanging van de Producten of onderdelen daarvan, dan wel opnieuw verrichten van de betreffende Diensten. Tenzij dit onmogelijk is, zal herstel steeds ter plaatse worden uitgevoerd.

10.4   

Na herstel van Gebreken vangt een nieuwe garantieperiode als omschreven in lid 2 aan en garandeert  Opdrachtnemer  ter  zake  van  de  vervangen  of  herstelde  Producten  en/of Diensten de deugdelijkheid als omschreven in lid 1.

10.5     

ndien dit naar het oordeel van Continental Candy Industries voor de veiligheid van personen en/of de voortgang van de werkzaamheden noodzakelijk is, is Continental Candy Industries gerechtigd voor rekening van Opdrachtnemer voorlopige reparaties te (doen) verrichten. Opdrachtnemer is gerechtigd Continental Candy Industries ’s kosten niet te voldoen indien hij aantoont dat hij niet tijdig op de hoogte is gesteld van de betreffende Gebreken en dat hij, ware hij wel tijdig daarvan in kennis gesteld, de Gebreken tenminste even snel zou hebben hersteld.

10.6    

Continental Candy Industries is gerechtigd om jaarlijks bij Opdrachtnemer een audit ten aanzien van de kwaliteit van de Producten en/of Diensten uit te voeren. Continental Candy Industries kan deze audit door een extern onderzoeksbureau laten uitvoeren. Aan een dergelijke audit zal Opdrachtnemer kosteloos zijn volledige medewerking verlenen. De audit resulteert in een auditreport. Opdrachtnemer is gehouden de verbeterpunten in dat auditreport binnen de in het auditreport aangegeven termijn door te voeren. Continental Candy Industries is gerechtigd bewijs te verlangen van de Opdrachtnemer dat de bedoelde verbeterpunten binnen de gestelde termijn zijn doorgevoerd.

ARTIKEL 11 AFLEVERING FRANCO

11.1       

Bestelde Producten dienen franco te worden afgeleverd op de door Continental Candy Industries aangewezen plaats van bestemming. Opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor deugdelijke verpakking conform alle toepasselijke regelgeving, alsmede voor beveiliging en voor behoorlijk vervoer. Afleveringen van bestelde Producten in gedeelten is slechts toegestaan, indien dat uitdrukkelijk in de Order wordt vermeld.

11.2       

Bij iedere zending dienen gespecificeerde documenten aanwezig te zijn die ten minste de navolgende gegevens dienen te bevatten: Continental Candy Industries ’s order- en artikelnummer(s), de naam van het Product en/of de Producten, de omschrijving per Product, de uiterste houdbaarheidsdatum per Product en het lotnummer van de Opdrachtnemer. Deze gegevens alsmede eventuele door Continental Candy Industries opgegeven markeringen dienen tevens voldoende duidelijk en zichtbaar op de verpakking te zijn aangebracht. De uiterste houdbaarheidsdatum per Product en het lotnummer van de Opdrachtnemer dienen bovendien vermeld te worden op de vrachtbrief.

11.3 

De aflevering geschiedt geheel voor risico van Opdrachtnemer, ook indien deze bij de uitvoering van enige afleveringshandeling gebruik maakt van personeel van Continental Candy Industries (dit laatste behoudens opzet of grove schuld van Continental Candy Industries of haar leidinggevend personeel).

ARTIKEL 12 KEURING EN HERSTEL

12.1      

Continental Candy Industries zal de bestelde Producten of Diensten binnen een redelijke termijn na levering of uitvoering keuren.

12.2   

Aanvaarding heeft geen verder strekkende betekenis dan dat naar het voorlopig oordeel van Continental Candy Industries de uiterlijke staat van de Producten of de zichtbare uitvoering dan wel het uiterlijk resultaat van de Diensten in overeenstemming is met de Order. In het bijzonder staat aanvaarding niet  in  de  weg  aan  een  later  beroep  door  Continental Candy Industries  op  niet-naleving door Opdrachtnemer  van  diens  in  artikel  10  genoemde  garantieverplichting of  enige  andere verplichting jegens Continental Candy Industries .

12.3     

Ingeval Continental Candy Industries de Producten en/of Diensten afkeurt of indien naderhand naar het redelijke oordeel van Continental Candy Industries alsnog mocht blijken dat deze niet beantwoorden aan de daaraan ingevolge de Overeenkomst en Order te stellen eisen, kan Continental Candy Industries Opdrachtnemer, onverminderd overige rechten van Continental Candy Industries , in de gelegenheid stellen op eerste verzoek de gebleken tekortkomingen en/of Gebreken voor Opdrachtnemers rekening en risico te verhelpen en/of te herstellen. Ook bijkomende kosten zoals te maken voor demontage, vervoer  en/of hermontage  zullen  voor  rekening  van  Opdrachtnemer zijn.  Na  onderling overleg  bepaalt  Continental Candy Industries  in  redelijkheid  op  welke  wijze  en  binnen  welke  Termijn  het verhelpen en/of herstellen van de Gebreken en/of tekortkomingen dient te geschieden. Naar redelijke  keuze  van  Continental Candy Industries  zullen  de  herstelwerkzaamheden hetzij  op  de  plaats  van aflevering hetzij elders worden uitgevoerd.

12.4      

Wanneer vervanging of verbetering van Producten en/of Diensten als bedoeld in lid 3 naar het redelijke oordeel van Continental Candy Industries niet mogelijk is of Opdrachtnemer niet binnen de door Continental Candy Industries gestelde Termijn aan het in lid 3 bedoelde verzoek voldoet, is Opdrachtnemer gehouden elk van de van Continental Candy Industries ontvangen bedragen met betrekking tot bovengenoemde producten en/of Diensten en producten aan Continental Candy Industries terug te betalen, zonder dat Opdrachtnemer het recht heeft deze bedragen te verrekenen met hem toekomende of door hem gepretendeerde vorderingen jegens Continental Candy Industries. Continental Candy Industries is alsdan gerechtigd het nodige te doen of te laten doen en Opdrachtnemer te belasten voor de  daaraan verbonden kosten, daarbij inbegrepen de extra uitgaven die Continental Candy Industries redelijkerwijs moet maken ter verkrijging van vervangende Producten en/of Diensten alsmede de kosten die verbandhouden met de retournering en/of vernietiging van de ontvangen Producten.

ARTIKEL 13 OVERGANG VAN EIGENDOM EN RISICO; RETENTIERECHT

13.1    

Continental Candy Industries verkrijgt de eigendom van bestelde Producten op het moment dat deze aan haar zijn afgeleverd.

13.2      

Opdrachtnemer draagt het risico van beschadiging of verlies van bestelde Producten tot aan het moment waarop eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden zoals bedoeld in lid 1.

13.3     

Indien in afwijking van het bepaalde in artikel 5.4 gehele of gedeeltelijke betaling van nog niet gereedgekomen Producten op een eerder tijdstip dan aldaar vermeld wordt overeengekomen, verkrijgt Continental Candy Industries krachtens de door haar verrichte vooruitbetaling, zonder dat daartoe een nadere leveringshandeling is vereist, de eigendom van alle Producten, materialen, grondstoffen en halffabrikaten welke Opdrachtnemer gebruikt voor de uitvoering van de Order of daartoe bestemt. Opdrachtnemer is gehouden de bedoelde Producten, materialen, grondstoffen of halffabrikaten geheel vrij van lasten en rechten van derden te verwerven en ten behoeve van Continental Candy Industries afgezonderd te houden.

13.4   

Het bepaalde in lid 2 blijft na een eigendomsovergang krachtens hetzij lid 3 hetzij de laatste volzin van lid 4, onverminderd van kracht.

13.5        

Opdrachtnemer heeft geen retentierecht of opschorting recht met betrekking tot bestelde Producten.

ARTIKEL 14 DOOR CONTINENTAL CANDY INDUSTRIES TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

14.1    

Continental Candy Industries blijft eigenaar van alle zaken (“Zaken”) die zij in verband met de Order aan Opdrachtnemer ter beschikking stelt (waaronder modellen, stempels, tekeningen, gereedschap of andere hulpmiddelen). Opdrachtnemer zal zich behoudens door Continental Candy Industries daartoe schriftelijk verleende toestemming onthouden van zodanig handelen of nalaten met betrekking tot de Zaken dat Continental Candy Industries daarvan de eigendom verliest door zaakvorming, natrekking, vermenging, of ongeacht op welke andere wijze. Voorts staat Opdrachtnemer ervoor in dat de Zaken niet worden belast of bezwaard met rechten van derden.

14.2        

Opdrachtnemer heeft geen retentierecht of opschorting recht met betrekking tot de Zaken.

14.3      

Opdrachtnemer zal de Zaken op eigen kosten en voor zijn rekening en risico ten gunste van Continental Candy Industries op gebruikelijke voorwaarden verzekeren tegen alle schaden welke het gevolg zijn van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging ongeacht door welke oorzaak. Dit betreft ook schade die geleden wordt aan de gevolgen van een product recall. Continental Candy Industries heeft het recht inzage te verlangen in de desbetreffende polis of polissen, waarin Continental Candy Industries als medeverzekerde dient te zijn vermeld.

14.4     

Continental Candy Industries behoudt al haar rechten van intellectuele eigendom  (vergelijkbare rechten als know- how daaronder begrepen) op de Zaken. Opdrachtnemer verkrijgt een strikt persoonlijke, niet overdraagbare en niet exclusieve licentie om de Zaken voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken als  in  dit artikel bedoeld en  onder de ontbindende voorwaarde van niet- volledige voldoening aan alle wettelijke en contractuele verplichtingen die Opdrachtnemer ten opzichte van Continental Candy Industries in acht heeft te nemen.

14.5       

Opdrachtnemer zal de Zaken in goede staat aan Continental Candy Industries teruggeven, tenzij Continental Candy Industries hem andere instructies geeft. Opdrachtnemer zal de Zaken geheel voor eigen risico gebruiken. Continental Candy Industries is behoudens opzet of grove schuld van haar of haar leidinggevend personeel niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het gebruik van de Zaken voor Opdrachtnemer of derden. Opdrachtnemer zal de Zaken niet gebruiken voor, noch zal hij machtiging geven of toelaten dat zij gebruikt worden door derden of in verband met enig ander doel dan de correcte uitvoering van de Order.

14.6       

Onder de Zaken in dit artikel zijn mede begrepen de Zaken die Opdrachtnemer met het oog op de opdrachten van Continental Candy Industries heeft aangeschaft en aan Continental Candy Industries in rekening heeft gebracht. Met ingang van het moment waarop Opdrachtnemer deze Zaken heeft verkregen wordt Opdrachtnemer geacht deze Zaken voor Continental Candy Industries te houden.

ARTIKEL 15 AANSPRAKELIJKHEID, OVERMACHT EN VRIJWARING

15.1  

Opdrachtnemer voert de Order geheel voor eigen risico uit. Alle schade, zowel direct als indirect en inclusief eventuele schade wegens gederfde winst, welke als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Order mocht worden geleden door Continental Candy Industries of door derden zal door Opdrachtnemer worden vergoed, ongeacht of  die schade is  veroorzaakt door Opdrachtnemer zelf, diens personeel dan wel door andere personen die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Order betrekt.

15.2    

Behoudens in het geval van een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) is Opdrachtnemer volledig aansprakelijk voor alle schade welke Continental Candy Industries of derden mochten lijden ten gevolge van eventuele Gebreken in afgeleverde Producten en/of uitgevoerde Diensten.

15.3  

Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering en/of ongeschiktheid van materialen, grondstoffen of halffabrikaten of diensten, toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daden van toeleveranciers of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Opdrachtnemer.

15.4    

Het in de leden 1 en 2 van dit artikel bepaalde geldt als een beding mede ten behoeve van benadeelde derden als daar bedoeld. Opdrachtnemer zal Continental Candy Industries vrijwaren terzake van alle aanspraken die  deze derden tegen  Continental Candy Industries mochten doen gelden. Opdrachtnemer zal Continental Candy Industries tevens vrijwaren tegen ketenaansprakelijkheid.

15.5      

Opdrachtnemer heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor wettelijke en beroepsaansprakelijkheid. Opdrachtnemer verplicht zich ‑terstond nadat hij door Continental Candy Industries aansprakelijk is gesteld- alle aanspraken terzake van uitkering(en) van verzekeringspenningen op eerste verzoek aan Continental Candy Industries te cederen.

15.6      

Indien Opdrachtnemer op de hoogte raakt van een mogelijk Gebrek in door hem   geleverde of te leveren Producten en dit Gebrek zou kunnen leiden tot een product recall met betrekking tot deze Producten, is Opdrachtnemer gehouden Continental Candy Industries daarvan terstond op de hoogte te brengen, in overleg met haar te treden over een eventuele product recall en schadebeperking in dat verband en zich in dat verband tot het uiterste in te spannen. De kosten van de product recall, waaronder ook alle kosten zullen zijn begrepen van of in verband met reeds verder verwerkte Producten, zijn geheel voor rekening van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

ARTIKEL 16 ONTBINDING

16.1      

Indien Opdrachtnemer de Order niet behoorlijk uitvoert heeft Continental Candy Industries, onverminderd haar overige rechten, het recht om nadat de Opdrachtnemer daartoe schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij tenminste een termijn van 7 kalenderdagen in acht wordt genomen, het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor welke ontbinding in dat geval een enkele kennisgeving volstaat.

16.2   

Indien Opdrachtnemer een Termijn bij de uitvoering van de Order overschrijdt, of indien in redelijkheid niet kan worden aangenomen dat Opdrachtnemer de Order tijdig zal uitvoeren, heeft Continental Candy Industries , onverminderd haar overige recht, het recht om zonder nadere ingebrekestelling zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst door enkele kennisgeving de Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

16.3       

In  geval  van  (voorlopige)  surséance  van  betaling,  faillissement, toepassing  van  de schuldsaneringsregeling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtnemer of (bij een natuurlijk persoon) bij zijn overlijden, of in geval van een juridische fusie van Opdrachtnemer, dan wel indien een substantieel deel van de zeggenschap bij Opdrachtnemer in andere handen komt, heeft Continental Candy Industries het recht de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Continental Candy Industries is alsdan voorts gerechtigd om (zonder ingebrekestelling) alle eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer uit andere Overeenkomsten dan wel uit andere hoofde op te schorten.

16.4       

Alle  vorderingen  welke  Continental Candy Industries  in  de  gevallen  bedoeld  in  de   leden  1,  2  en  3  op Opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

16.5       

it hoofde van een ontbinding c.q. het intreden van de ontbindende voorwaarde, heeft Continental Candy Industries het recht alle door haar gedane betalingen van Opdrachtnemer terug te vorderen. Voorzover bij ontbinding enig reeds door Opdrachtnemer gepresteerde niet voor teruggave vatbaar is en overigens aan de Order beantwoordt, heeft Opdrachtnemer recht op een vergoeding op basis van de in redelijkheid vast te stellen waarde welke het gepresteerde voor Continental Candy Industries heeft, te verrekenen met hetgeen Continental Candy Industries terzake van de tekortkoming en/of de ontbinding van Opdrachtnemer te vorderen heeft. Voorzover teruggave mogelijk is, heeft Continental Candy Industries het recht het gepresteerde te harer keuze hetzij te behouden tegen een vergoeding als hiervoor bedoeld hetzij aan Opdrachtnemer te retourneren voor diens rekening en risico, onverminderd eventuele uitoefening van de in 12.3 bedoelde rechten.

16.6   

Een ontbinding als in lid 1, 2 of 3 bedoeld zal niet tot gevolg hebben dat rechten van Continental Candy Industries als beschreven in deze voorwaarden, eindigen.

ARTIKEL 17 INTELLECTUELE EIGENDOM

17.1       

Opdrachtnemer verleent aan Continental Candy Industries een niet-exclusieve licentie onder al zijn eventuele rechten van intellectuele eigendom op de Producten en/of Diensten, inclusief maar niet beperkt tot rechten met betrekking tot octrooien, gebruiksmodellen, merken en know-how. Krachtens  deze  licentie  heeft  Continental Candy Industries  het  recht  de  Producten  te  (doen)  gebruiken (waaronder begrepen te (doen) wijzigen, ver- en bewerken en repareren), en heeft Continental Candy Industries voorts de bevoegdheid de Producten, al dan niet als bestanddeel van andere goederen, te leveren of in gebruik te geven aan derden. De vergoeding voor deze licentie is in de prijs inbegrepen. Indien onder enig relevant rechtsstelsel voor de vestiging en/of effectuering van deze (licentie)rechten een nadere (rechts)handeling nodig mocht zijn, zal Opdrachtnemer Continental Candy Industries daarvan op de hoogte stellen en aan Continental Candy Industries voor zijn rekening steeds alle benodigde medewerking verlenen.

17.2      

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van resultaten van Diensten berusten bij Continental Candy Industries .  Indien  onder  enig  relevant  rechtsstelsel  voor  de  vestiging  en/of  effectuering daarvan  enige  nadere  (rechts)handeling nodig  mocht  zijn,  zal  Opdrachtnemer  Continental Candy Industries daarvan op de hoogte stellen en aan Continental Candy Industries voor zijn rekening steeds alle benodigde medewerking verlenen.

17.3   

Opdrachtnemer garandeert dat de Producten en/of de Diensten geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van Continental Candy Industries of derden en vrijwaart Continental Candy Industries en haar klanten terzake van enige dergelijke inbreuk, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot know-how, ongeoorloofde mededinging e.d. daaronder begrepen.

17.4   

Indien  een  actie  wegens  inbreuk  op  dergelijke rechten  is aangespannen of  indien  de mogelijkheid daartoe bestaat, zal Opdrachtnemer, onverminderd de rechten van Continental Candy Industries , waaronder haar recht op ontbinding van de Overeenkomst, voor zijn rekening en risico:

(a)  alsnog  het  recht  verwerven om  het  gebruik  van  (het  desbetreffende deel  van)  de Producten en de resultaten van de Diensten door Continental Candy Industries voort te zetten;

(b)  of  het  (desbetreffende deel van  het)  Product en/of  de  resultaten van  de  Diensten vervangen en/of aanpassen;

(c) of het (desbetreffende deel van het) Product en/of de resultaten van de Diensten tegen vergoeding van kosten, schaden en interest terug te nemen. Wijziging   en/of    vervanging   mag   niet    tot    gevolg    hebben   dat    Continental Candy Industries   in    de gebruiksmogelijkheden van de Producten of de resultaten van de Diensten wordt beperkt.

17.5   

Opdrachtnemer  verplicht  zich  tot  het,  voor  zijn  rekening  en  risico,  treffen  van  alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie bij Continental Candy Industries en tot beperking van door Continental Candy Industries te maken extra kosten en/of te lijden schade.

ARTIKEL 18 GEHEIMHOUDING

18.1      

Opdrachtnemer, zijn personeel en door hem ingeschakelde derden zijn verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle informatie betreffende het bedrijf van Continental Candy Industries welke zij in verband met de Order en/of de Overeenkomst of de uitvoering daarvan mochten verkrijgen, zulks met inbegrip van de aard, de reden en het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden en de door Continental Candy Industries gehanteerde prijzen, kosten en procedures.

18.2   

Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om direct en/of indirect Producten en/of Diensten te leveren aan klanten van Continental Candy Industries . Opdrachtnemer zal Continental Candy Industries onverwijld informeren indien hij wordt benaderd door klanten van Continental Candy Industries .

18.3     

Bij overtreding van de verplichtingen uit dit artikel verbeurt Opdrachtnemer aan Continental   Candy Industries een ‑zonder sommatie  of  ingebrekestelling-  verschuldigde,  dadelijk  opeisbare boete  van  € 5.000,– (zegge: vijfduizend Euro) ineens, te vermeerderen met een opeisbare boete van € 2.500,–  (zegge: tweeduizend  vijfhonderd  Euro)  voor  iedere  dag  of  dagdeel  dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtnemer tot vergoeding van alle schade die uit de overtreding voor Continental Candy Industries   voortvloeit.

ARTIKEL 19 UITOEFENING VAN OPSCHORTINGS‑, ONTBINDINGS‑, VERREKENINGS- EN VERNIETIGINGSRECHTEN DOOR CONTINENTAL CANDY INDUSTRIES

19.1     

Indien Continental Candy Industries op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn, in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings‑, ontbindings‑, verrekenings- en/of vernietigingsrecht te  kunnen  uitoefenen,  is Continental Candy Industries  niet  gehouden  tot  betaling  van  de wettelijke rente, in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoeld(e) recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

ARTIKEL 20 TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

20.1  

Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Orders en overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.

20.2   

Derden treden niet toe tot enige Overeenkomst tussen Continental Candy Industries en Opdrachtnemer op basis van een impliciet of expliciet derdenbeding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.

20.3  

Het  VN-Verdrag  inzake  internationale  koopovereenkomsten  (veelal  aangeduid  als  het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling inzake koop/verkoop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking contractueel kan worden uitgesloten.

20.4

Indien deze Voorwaarden van toepassing zijn in een internationale verhouding met Opdrachtnemer, zal deze Continental Candy Industries steeds direct informeren over alle bepalingen in deze Voorwaarden die in het land van Opdrachtnemer niet afdwingbaar zijn. Mits op voorhand door  Continental Candy Industries geaccordeerd, zal  Continental Candy Industries alsdan de  redelijke kosten van een eventueel daartoe benodigd extern juridisch onderzoek dragen. Opdrachtnemer zal, voorzover hij met het bepaalde in de eerste zin van dit lid in gebreke blijft, niet in of buiten rechte beroepen op de  mogelijke niet-afdwingbaarheid van  dergelijke bepalingen en  Continental Candy Industries vrijwaren voor enige schade die mocht ontstaan, tenzij Continental Candy Industries heeft geweigerd om de redelijke kosten als hierboven bedoeld te voldoen.

20.5    

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met een aanbieding, Order, Overeenkomst, deze Voorwaarden of verbintenis aan en/of met Continental Candy Industries zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland in het Arrondissement Leeuwarden.

B. BEPALINGEN IN VERBAND MET AANNEMING VAN WERK

Deze afdeling bevat specifieke bepalingen voor door Opdrachtnemer in opdracht van Continental Candy Industries  te verrichten aanneming van werk. Voor zover strijdig, heeft het gestelde in deze afdeling voorrang boven de overige bepalingen in deze Voorwaarden.

ARTIKEL 21 AANVANG WERKZAAMHEDEN

21.1    

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, doet Opdrachtnemer die, zonder daartoe schriftelijke   en niet-vrijblijvende opdracht van Continental Candy Industries  te hebben ontvangen, met  werkzaamheden een aanvang maakt, zulks voor eigen rekening en risico. Continental Candy Industries   is terzake tot geen enkele vergoeding gehouden en is gerechtigd te vorderen dat Opdrachtnemer alles in de oorspronkelijke staat terugbrengt.

21.2    

Opdrachtnemer stelt zich (reeds vóór aanvaarding van de Order, c.q. vóór het begin van de werkzaamheden) in voldoende mate op de hoogte van de doelstellingen van Continental Candy Industries  met betrekking tot het Werk en de ten deze relevante organisatie van Continental Candy Industries .

21.3   

In geval van (vermeende) fouten in of tegenstrijdigheden tussen onderdelen van de Overeenkomst, dient Opdrachtnemer, alvorens met de uitvoering daarvan te beginnen, in overleg te treden met Continental Candy Industries .

ARTIKEL 22 NIET-MELDING EN NIET-GUNNING

22.1     

Behoudens in het geval vast mocht staan dat verplichte melding van voorgenomen offertes of (aan)biedingen aan de prijsregulerende of andere instantie waarbij Opdrachtnemer is aangesloten niet in strijd is met het mededingingsrecht,  zal Opdrachtnemer een dergelijke melding niet doen.

22.2     

Indien het Werk niet wordt gegund, dienen de daarop betrekking hebbende door of namens Continental Candy Industries  verstrekte tekeningen en documenten onmiddellijk na bericht van niet-gunning aan Continental Candy Industries  te worden geretourneerd.

ARTIKEL 23 UITVOERINGSSCHEMA; RAPPORTAGE

23.1     

Indien Continental Candy Industries   zulks verlangt, legt de Opdrachtnemer haar een uitvoeringsschema voor, onder meer inhoudende de tijdstippen van aanvang en voltooiing van de opvolgende gedeelten van het Werk en de personeelsbezetting. Dit uitvoeringsschema vormt, na goedkeuring door Continental Candy Industries , een onderdeel van de Overeenkomst.

23.2     

Opdrachtnemer dient periodiek en overeenkomstig de wens van Continental Candy Industries  te rapporteren aan Continental Candy Industries . In deze rapportage wordt Continental Candy Industries  op de hoogte gehouden van de stand en de voortgang van het Werk en van alle aspecten die daarmee samenhangen.

ARTIKEL 24 TOEZICHT EN CONTROLE

24.1     

De dagelijkse leiding en het toezicht bij de uitvoering van het Werk berusten bij Opdrachtnemer. Het aantal bevoegd en terzake kundige toezichthoudende functionarissen, die Opdrachtnemer hiervoor beschikbaar stelt, moet in overeenstemming zijn met de omvang en gecompliceerdheid van het Werk, de Specificatie, alsmede de overige redelijke eisen die Continental Candy Industries   in deze stelt.

24.2     

Continental Candy Industries  kan van Opdrachtnemer verlangen, dat hij personen die betrokken zijn bij de uitvoering van het Werk vervangt, wanneer Continental Candy Industries  dit, om welke reden dan ook, redelijkerwijs noodzakelijk mocht oordelen.

24.3    

Continental Candy Industries   is gerechtigd, controle uit te (doen) oefenen op  naleving van de Overeenkomst. De controle van Continental Candy Industries  ontheft Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk van enige verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid en de klachttermijnen van de artikelen 6:89 en 7:23 BW gaan niet reeds lopen door het uitoefenen van de bedoelde controle.

ARTIKEL 25 OPLEVERING

25.1     

Tenzij in de Overeenkomst  anders is bepaald, wordt de oplevering (“Oplevering”) geacht te hebben plaatsgevonden, wanneer Continental Candy Industries  zich met het uitgevoerde Werk akkoord heeft verklaard. Van akkoordverklaring van Continental Candy Industries  kan alleen blijken door middel van een schriftelijk bewijs van Oplevering, tenzij Continental Candy Industries  schriftelijk en uitdrukkelijk verklaart daarvan voor een bepaalde Overeenkomst of soort van Overeenkomsten af te wijken.

25.2    

Tot aan de Oplevering blijft het Werk voor risico van Opdrachtnemer. Tot aan de Oplevering  is Opdrachtnemer, bij verloren gaan of beschadiging van het Werk door welke oorzaak dan ook, gehouden de kosten van vervanging of herstel te dragen.

25.3     

Indien in de Overeenkomst een algehele performance- of eindtest is overeengekomen, heeft de Oplevering plaatsgevonden op het moment dat Continental Candy Industries  schriftelijk aan Opdrachtnemer verklaart dat aan de gestelde eisen is voldaan.

25.4     

Continental Candy Industries   is gerechtigd het Werk, voordat dit voltooid is, of een al dan niet voltooid onderdeel daarvan, in gebruik te nemen of te doen nemen. Indien door deze ingebruikneming meer van Opdrachtnemer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, zullen de gevolgen hiervan door partijen naar redelijkheid worden geregeld. Door de in dit lid bedoelde ingebruikneming, wordt het Werk dan wel dat onderdeel, niet als opgeleverd beschouwd.

ARTIKEL 26 ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN

26.1     

Opdrachtnemer heeft een onderhoudsverplichting tegenover Continental Candy Industries. Deze onderhoudsverplichting houdt in, dat Opdrachtnemer verplicht is, om voor zijn rekening en risico, gedurende een termijn van een jaar te rekenen vanaf de dag van de Oplevering van het Werk, te zijner kennis gebrachte onvolkomenheden,  nodige verbeteringen, herstellingen of vernieuwingen aan te brengen of de wegens zodanige onvolkomenheden nodige aanvullende werkzaamheden met bijlevering van materialen te verrichten.

26.2   

Een gelijke onderhoudsverplichting  als die onder lid 1 bedoeld rust op Opdrachtnemer wegens die onvolkomenheden,  welke gedurende de onder lid 1 bedoelde termijn redelijkerwijze door Continental Candy Industries  niet konden worden opgemerkt, en welke, gedurende een redelijke termijn na ontdekking, door Continental Candy Industries  ter kennis van Opdrachtnemer worden gebracht.

ARTIKEL 27 MATERIALEN

27.1     

Tenzij in de Overeenkomst  anders is bepaald, worden alle benodigde materialen door Opdrachtnemer, voor diens rekening, aangeschaft en te bestemder plaatse getransporteerd. Door het enkele feit van de aanvoer van de materialen op het terrein van Continental Candy Industries  draagt Opdrachtnemer deze in eigendom over aan Continental Candy Industries.

27.2    

Indien, in afwijking van het onder lid 1 bepaalde, in de Overeenkomst  is bepaald, dat materialen niet door Opdrachtnemer doch door Continental Candy Industries  zullen worden aangeschaft, heeft Opdrachtnemer recht op ter beschikbaarstelling van zodanige hoeveelheden,  als redelijkerwijs voor de uitvoering van het Werk noodzakelijk zijn. Opdrachtnemer staat in voor een zo economisch mogelijk gebruik van de door Continental Candy Industries  te zijner beschikking gestelde materialen, die eigendom blijven van Continental Candy Industries . Restanten van door Continental Candy Industries  ter beschikking gestelde materialen, stelt Opdrachtnemer wederom ter beschikking van Continental Candy Industries.

27.3 

Indien voor of tijdens de uitvoering van het Werk blijkt, dat van enig door Continental Candy Industries  ter beschikking gesteld materiaal de hoeveelheid of kwaliteit onvoldoende  is voor de uitvoering van het Werk, dient dit tijdig ter kennis van Continental Candy Industries  te worden gebracht. Blijft Opdrachtnemer in dit opzicht in gebreke, dan is eventuele stagnatie in de uitvoering van het Werk, voor rekening van Opdrachtnemer en wordt deze stagnatie niet als een niet toerekenbare tekortkoming voor Opdrachtnemer beschouwd. Indien een tekort aan materiaal het gevolg is van onzorgvuldig gebruik daarvan door Opdrachtnemer, zijn personeel of door hem ingeschakelde derden, dan zijn de kosten van aanvulling daarvan voor zijn rekening.

27.4    

Door Opdrachtnemer te leveren materialen moeten voldoen aan door Continental Candy Industries  in redelijkheid te stellen eisen en overeenkomen met de Specificatie. Keuring door of namens Continental Candy Industries  van door Opdrachtnemer te leveren materialen, ontheft Opdrachtnemer niet van enige verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het gebruik daarvan voor het Werk.

27.5   

Onverminderd het in de overige leden van dit artikel bepaalde zijn de van de zijde van Opdrachtnemer aangevoerde, alsmede de door Continental Candy Industries  te zijner beschikking gestelde, materialen, onverschillig of de materialen reeds in het Werk zijn verwerkt of niet tot aan de Oplevering van het Werk, voor risico van Opdrachtnemer. Bij verloren gaan of beschadiging daarvan, door welke oorzaak ook, is Opdrachtnemer gehouden de kosten van vervanging of herstel te dragen.

ARTIKEL 28 GEREEDSCHAPPEN EN MATERIEEL

28.1     

Tenzij in de Overeenkomst  anders is bepaald, zorgt Opdrachtnemer voor alle voor het Werk benodigde gereedschappen en materieel. Indien in de Overeenkomst wordt bepaald, dat Continental Candy Industries  gereedschappen ter beschikking van Opdrachtnemer stelt, worden deze, volgens de door Continental Candy Industries  te stellen voorschriften, tijdig door Opdrachtnemer bij Continental Candy Industries , voor de overeengekomen tijdsduur, aangevraagd, en door Continental Candy Industries  aan Opdrachtnemer in bruikleen verstrekt. Behoudens de aan Continental Candy Industries  steeds vrijstaande, eerdere beëindiging van de bruikleen, worden zij bij de Oplevering van het Werk aan Continental Candy Industries  weer teruggegeven. Opdrachtnemer wordt geacht het door Continental Candy Industries  aan hem ter beschikking gestelde gereedschap in goede staat te hebben ontvangen, tenzij Opdrachtnemer, bij de terstond te houden controle daarvan, eventuele Gebreken schriftelijk ter kennis brengt van Continental Candy Industries . De teruggave geschiedt volgens door Continental Candy Industries  te stellen voorschriften.  Bij tussentijdse beëindiging van de bruikleen is Continental Candy Industries   geen schadevergoeding of meerprijs, in welke vorm ook, verschuldigd.

28.2     

Alle gereedschappen  en materieel van Opdrachtnemer mogen slechts worden gebruikt conform de geldende wettelijke bepalingen, alsmede conform de eventueel door Continental Candy Industries  daarenboven te stellen redelijke eisen. Indien niet aan die eisen wordt voldaan, of in twijfelgevallen, is Continental Candy Industries  gerechtigd het gebruik ervan te verbieden en is Opdrachtnemer gehouden, het desbetreffende gereedschap of materieel te verwijderen en ten spoedigste te vervangen door gereedschap, respectievelijk materieel, dat wel aan die eisen voldoet. Eventueel hieruit voortvloeiende stagnatie in de uitvoering van het Werk is voor rekening van Opdrachtnemer. Keuring van gereedschap en materieel door Continental Candy Industries  ontheft Opdrachtnemer niet van enige verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het gebruik daarvan.

28.3     

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Continental Candy Industries  of haar leidinggevend personeel, is Continental Candy Industries   niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan door haar ter beschikking gesteld materieel of gereedschap of voor schade die ontstaat door het gebruik daarvan door Opdrachtnemer.

ARTIKEL 29 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID

29.1    

Opdrachtnemer is verantwoordelijk  voor de arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk. Opdrachtnemer dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde wettelijke voorschriften, voorschriften van de Arbeidsinspectie en de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften.

29.2 

Opdrachtnemer dient periodiek, afhankelijk van het project, een veiligheidsinspectie op het Werk te houden. Resultaten van deze inspectie dienen in een rapport aan Continental Candy Industries  te worden overhandigd.

29.3     

Opdrachtnemer dient periodiek, afhankelijk van het project, deel te nemen aan veiligheidsbesprekingen betreffende het Werk.

29.4 

Personeel van Opdrachtnemer, personeel van diens onderaannemers, of anderszins door hem ingeschakelde derden die zich naar het redelijke oordeel van Continental Candy Industries  onveilig gedragen zullen op eerste aanzegging van Continental Candy Industries  worden verwijderd van het Werk. Opdrachtnemer zal onverwijld in hun vervanging voorzien.

ARTIKEL 30 WETTEN EN VOORSCHRIFTEN

30.1     

Indien Opdrachtnemer onderaannemer  is van Continental Candy Industries  wordt hij geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere – ook contractuele – voorschriften, voorwaarden en bepalingen, welke Continental Candy Industries  krachtens de door hem gesloten aannemingsovereenkomst bij de uitvoering van het Werk waarvan het in de Overeenkomst omschreven Werk een onderdeel vormt, behoort na te leven en in acht te nemen.

30.2 

Opdrachtnemer, zijn personeel en door hem ingeschakelde derden zijn verplicht alle voorschriften, voorwaarden en bepalingen, waaronder ook de hierboven bedoelde, voor zover betrekking hebbend op het door hem uit te voeren Werk, na te leven en in acht te nemen.

30.3    

Opdrachtnemer verplicht zich jegens Continental Candy Industries  om aan zijn wettelijke verplichting tot afdracht van premie sociale verzekering alsmede van loonbelasting, die verband houden met het aan hem opgedragen Werk, stipt te voldoen en voorts toepasselijke CAO-bepalingen stipt na te leven.

ARTIKEL 31 KETENAANSPRAKELIJKHEID

31.1     

Opdrachtnemer dient een zodanige administratie te voeren, dat per project de werkelijke loonkosten (prefab, montage, overhead en eventuele uitbestedingen waarop de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is) kunnen worden vastgesteld. Continental Candy Industries  heeft te allen tijde het recht deze administratie te (doen) controleren.

31.2     

Op zijn factuur vermeldt Opdrachtnemer de werkelijke loonkosten zoals genoemd in lid 1. Veertig procent van deze werkelijke loonsom wordt door Continental Candy Industries  overgemaakt op de G‑rekening van Opdrachtnemer. Dit op de G‑rekening gestorte bedrag is bestemd voor loonbelasting en sociale lasten.

31.3   

Desgevraagd dient Opdrachtnemer aan Continental Candy Industries  het origineel van een recente (niet ouder dan drie maanden) Verklaring Betaalgedrag van Bedrijfsvereniging en Belastingdienst te overleggen waarin wordt aangegeven dat ten aanzien van het personeel van Opdrachtnemer, alsmede door Opdrachtnemer in relatie tot (de uitvoering van) het Werk ingeschakelde derden, afdracht van belastingen en sociale premies heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 32 RECHT TOT INGRIJPEN IN HET WERK

32.1 

Indien het Werk, naar het oordeel van Continental Candy Industries , zodanig verloopt dat de in de Overeenkomst voor de totstandkoming van het Werk, of van gedeelten van het Werk, bepaalde tijdsduur naar redelijkerwijs te verwachten is zal worden overschreden, of indien Opdrachtnemer, naar het redelijke oordeel van Continental Candy Industries , het Werk niet volgens de bepalingen van de Overeenkomst en/of volgens eisen van goed vakmanschap uitvoert of heeft uitgevoerd, zal Continental Candy Industries   daarvan aan Opdrachtnemer schriftelijk mededeling doen.

32.2     

Indien Opdrachtnemer niet binnen twee weken na ontvangst van een mededeling als bedoeld in  lid 1, zodanige maatregelen zal treffen, onder mededeling daarvan aan Continental Candy Industries, dat, naar het redelijke oordeel van Continental Candy Industries, binnen een korte termijn de achterstand in tijd zal worden ingehaald, respectievelijk aan bovengenoemde bepalingen en/of eisen zal worden voldaan, wordt Opdrachtnemer geacht in verzuim te zijn.

32.3 

Indien Opdrachtnemer in verzuim is in de zin van lid 2, heeft Continental Candy Industries  het recht, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, in het Werk in te grijpen, teneinde het Werk te bespoedigen, respectievelijk te verbeteren, hetzij door eigen personeel, hetzij door derden in haar opdracht. Continental Candy Industries   zal van dit ingrijpen terstond mededeling doen aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal alsdan Continental Candy Industries   en door haar bij het Werk betrokken derden alle door haar gewenste medewerking verlenen, waaronder begrepen het recht desgewenst gebruikt te maken van Opdrachtnemers materialen, gereedschappen, materieel etc. De kosten van dit ingrijpen, die onmiddellijk opeisbaar zijn, zullen voor rekening van Opdrachtnemer zijn. In de kosten is begrepen een redelijke vergoeding voor overhead en toezicht van Continental Candy Industries .

ARTIKEL 33 ONTBINDING OVEREENKOMST

33.1    

In het in artikel 31.2 bedoelde geval, zal Continental Candy Industries   ook gerechtigd zijn de Overeenkomst, naar haar keuze geheel of gedeeltelijk, te ontbinden, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Deze ontbinding kan ook alsnog geschieden nadat Continental Candy Industries   aanvankelijk heeft getracht door middel van ingrijpen in het Werk, als bedoeld in artikel 31.3, het Werk te bespoedigen c.q. te verbeteren. De hiervoor bedoelde ontbinding door Continental Candy Industries  geschiedt schriftelijk, waaronder email, SMS en fax worden begrepen.

ARTIKEL 34 OVERDRACHT  VAN HET WERK BIJ ONTBINDING OVEREENKOMST

34.1     

Wanneer de Overeenkomst op grond van een van de in artikel 32 of artikel 15.2. bedoelde reden is ontbonden, zal Continental Candy Industries , indien het tot dan toe uitgevoerde gedeelte van het Werk op zodanige wijze is verricht dat, voortbouwende op het uitgevoerde gedeelte, het Werk op technisch en economisch  verantwoorde  wijze, al dan niet na wijziging, volgens de bepalingen van de Overeenkomst kan worden voltooid, de Opdrachtnemer de door hem tot het tijdstip van ontbinding gemaakte kosten op basis van kostprijs vergoeden, voor zover deze voortvloeien uit de redelijke uitvoering van het Werk. Indien in de Overeenkomst een aanneemsom is bedongen, zullen de aldus vastgestelde kosten een naar evenredigheid berekend deel van de aanneemsom niet overtreffen. Bij het vaststellen van de vergoeding worden de eventuele naar redelijkheid te maken kosten van wijziging als bedoeld, daarop in mindering gebracht. Continental Candy Industries  is bevoegd bedoelde kosten van wijziging voorlopig volgens een geschat bedrag in mindering te brengen, ter nadere verrekening met de werkelijke kosten van wijziging.

34.2     

Continental Candy Industries   zal, in het in lid 1 bedoelde geval, zijn gerechtigd het Werk te voltooien of door derden in opdracht te doen voltooien. Opdrachtnemer zal alsdan Continental Candy Industries  en de door haar bij het Werk betrokken derden alle door haar gewenste medewerking verlenen, waaronder begrepen het recht desgewenst gebruik te maken van Opdrachtnemers materialen, gereedschappen, materieel etc. Voor zover de door bedoelde medewerking ontstane kosten niet zijn begrepen in de in lid 1 bedoelde vergoeding, zal daarvoor de kostprijs aan Opdrachtnemer worden vergoed. Voor zover de reeds uit hoofde van de Overeenkomst door Continental Candy Industries  aan Opdrachtnemer gedane betalingen de in dit artikel bedoelde vergoeding overtreffen, zal het surplus onmiddellijk opeisbaar worden bij de ontbinding van de Overeenkomst en door Opdrachtnemer aan Continental Candy Industries  worden terugbetaald.

ARTIKEL 35 WEIGERING VAN HET WERK BIJ ONTBINDING OVEREENKOMST

35.1    

Wanneer de Overeenkomst op grond van een van de in artikel 32 of artikel 15.2 bedoelde reden is beëindigd, zal Continental Candy Industries   indien het tot dan toe uitgevoerde gedeelte van het Werk op zodanige wijze is verricht dat, voortbouwende op het uitgevoerde gedeelte, het Werk niet naar redelijkheid geacht kan worden op technisch en economisch  verantwoorde  wijze, al dan niet na wijziging, volgens de bepalingen van de Overeenkomst te kunnen worden voltooid, het Werk kunnen weigeren en Opdrachtnemer kunnen gelasten het Werk ten spoedigste voor rekening van Opdrachtnemer te verwijderen.

35.2   

Bij weigering als bedoeld in lid 1 zal Continental Candy Industries tot generlei vergoeding zijn gehouden en zullen de reeds uit hoofde van de Overeenkomst door Continental Candy Industries aan Opdrachtnemer gedane betalingen onmiddellijk opeisbaar worden en door Opdrachtnemer aan Continental Candy Industries  worden terugbetaald.

ARTIKEL 36 BETALING

36.1   

Tenzij anders overeengekomen en onverminderd het overigens bepaalde in artikel 6, wordt de aanneemsom als volgt gefactureerd:

(a)  5% bij het aangaan van de Overeenkomst;

(b) 20% bij de aanvang van het Werk;

(c) 75% bij Oplevering van het Werk.