Algemene inkoopvoorwaarden

Continental Candy Industries B.V

De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands

 A. ALGEMENE BEPALINGEN

Continental Candy Industries B.V.is Sedex gere­gis­tre­erd. CCI zet zich in om met onze rela­ties het peop­le, pla­net, pro­fit princi­pe toe te pas­sen. CCI acht zich hier­in ver­plicht de begin­se­len van goe­de prak­ti­j­ken in han­dels­betrek­kin­gen te respec­te­ren en te vold­o­en aan een aan­tal eisen. Ook rich­t­ing toele­ver­an­ciers han­gen hier ver­plicht­in­gen aan.

Artikel 1  Definities

1.1

In deze alge­me­ne inko­op­vo­or­waar­den (‘Voorwaarden’) wor­dt ver­sta­an onder:

(a) CCI : Continental Candy Industries B.V. geves­tigd te Drachten, als­me­de haar rechts­op­vol­gers onder alge­me­ne of bij­zon­de­re titel;

(b)  Opdrachtnemer: iede­re rechts­per­so­on bij wie Continental Candy Industries Producten en/of Diensten bes­telt en/of met wie zij in besp­re­king of onder­han­de­ling is over het slui­ten van een Overeenkomst;

© Order: iede­re opdracht van Continental Candy Industries aan Opdrachtnemer tot leve­ring van pro­duc­ten en/of het ver­rich­ten van Diensten, in wel­ke vorm dan ook;

(d) Producten: alle ter uit­voe­ring van een Order aan Continental Candy Industries (af)geleverde of (af) te leve­ren zaken, onge­acht of de Order uit­s­lui­tend de (af)levering van die zaken dan wel (mede) het ver­rich­ten van Diensten, omvat;

(e) Overeenkomst: iede­re overeen­komst die tus­sen Continental Candy Industries en  Opdrachtnemer tot stand komt, elke wij­zi­ging of aan­vul­ling daarop, als­me­de alle (rechts)handelingen ter voor­be­rei­ding en/of ter uit­voe­ring van die overeenkomst;

(f) Diensten: alle werk­zaam­he­den (in wel­ke vorm en hoe­gen­aamd ook, bijv. dienst­ver­le­ning, aan­ne­ming van  werk, uit­le­ning, enz.)  die  Opdrachtnemer voor  of  ten  behoeve van Continental Candy Industries ver­richt, al dan niet in samen­hang met (af)levering van Producten;

(g) Termijn:   iede­re ter­mi­jn die tus­sen Continental Candy Industries en Opdrachtnemer wor­dt overeen­ge­ko­men is een fata­le ter­mi­jn, ten­zij schrift­eli­jk ondub­bel­z­in­nig wor­dt overeen­ge­ko­men dat het geen fata­le ter­mi­jn is;

(h) Specificatie: de door Continental Candy Industries opge­s­tel­de en/of door Continental Candy Industries uit­druk­ke­li­jk goe­d­ge­keur­de omschrij­ving van door Continental Candy Industries bes­tel­de Producten of Diensten, wel­ke wor­dt ver­meld of naar wel­ke wor­dt ver­we­zen in de Order of de Overeenkomst. Bij gebre­ke daar­van geldt als omschrij­ving het­ge­en tus­sen par­ti­jen, of bij gebre­ke daar­van, het­ge­en in de bran­che alge­me­en gebrui­kel­i­jk is;

(i) Gebrek: iede­re afwi­j­king van de Producten of Diensten van de Specificatie en ieder ander­szins niet naar beho­ren func­tione­ren van de Producten of iede­re ander­szins niet cor­rect uit­ge­vo­er­de Dienst;

(j)  Werk: het door Opdrachtnemer uit te voe­ren werk.

(k) Product recall: Alle acti­vit­ei­ten die gericht zijn op of ver­band hou­den met het wegha­len uit het ver­keer van een mogeli­jk onvei­lig pro­duct, wel­ke zich bij afne­mers of ein­d­ge­brui­kers bevin­dt. Hieronder wor­dt mede, doch niet uit­s­lui­tend, ver­sta­an: het inwin­nen van infor­ma­tie omt­rent mogeli­jk onvei­lig pro­duct, het onder­zoek naar de wen­se­li­jk­heid van het nemen van bepaal­de maat­re­ge­len, het waar­schu­wen van han­dels­par­ti­jen en ein­d­ge­brui­kers, inzame­lac­ties, het moni­to­ren van de voort­gang van han­dels­par­ti­jen en ein­d­ge­brui­kers, inzame­lac­ties, het moni­to­ren van de voort­gang van de maat­re­ge­len, enz. Tot een pro­duct recall kan wor­den over­ge­ga­an in het geval dat:

(a) een pro­duct niet vold­o­et aan een wet­te­li­j­ke norm of;

(b) het pro­duct niet meer de vei­lig­heid biedt wel­ke door de gebrui­ker mag wor­den ver­wacht, of;

© het ver­mo­e­den bestaat dat een pro­duct niet meer de vei­lig­heid biedt wel­ke door de gebrui­ker mag wor­den ver­wacht en de pro­du­cent even­tue­le scha­de als gevolg van die mogeli­j­ke onvei­lig­heid wil voorkomen.

Artikel 2 Toepasselijkheid en vernietigbaarheid.

2.1    

Behoudens wan­neer, mede gezi­en de aard van de overeen­ge­ko­men of overeen te komen pre­sta­ties,  ande­re  Algemene  Voorwaarden van  Continental Candy Industries  van  toepas­sing  zijn  (zoals  de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden), maken deze Voorwaarden deel uit van alle Overeenkomsten en zijn deze Voorwaarden van toepas­sing op alle (ove­ri­ge) han­de­lin­gen en rechts­han­de­lin­gen tus­sen Continental Candy Industries en Opdrachtnemer, ook wan­neer die (rechts)handelingen niet moch­ten lei­den tot, of niet in ver­band sta­an met, een Overeenkomst.

2.2    

Algemene  voor­waar­den van  een  Opdrachtnemer van  Continental Candy Industries  wor­den  door  Continental Candy Industries  in rede­li­jk­heid geac­cep­te­erd, indi­en ook de voor­waar­den van Continental Candy Industries door opdracht­ne­mer wor­den geac­cep­te­erd. Indien de opdracht­ne­mer dit niet accep­teert dan wijst Continental Candy Industries ook de alge­me­ne voor­waar­den van opdracht­ne­mer van de hand.

2.3       

Op alle (rechts)handelingen van Continental Candy Industries en haar (poten­tië­le) weder­par­ti­jen in rela­tie tot overeen­koms­ten of onder­han­de­lin­gen daa­ro­ver, waar­bij Continental Candy Industries (deels of vol­l­e­dig) op zal tre­den als ver­ko­per van goe­de­ren, dienst­ver­le­ner of aan­ne­mer van werk, zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Continental Candy Industries (mede) van toepas­sing. Deze voor­waar­den zijn gede­po­ne­erd bij de Kamer van Koophandel onder num­mer 01058516 en zul­len op Opdrachtnemers eers­te ver­zoek koste­loos aan hem wor­den toegezonden.

2.4      

Wijzigingen  van  en  aan­vul­lin­gen  op  eni­ge  bepa­ling  in  een  Overeenkomst  en/of  de Voorwaarden kun­nen slechts schrift­eli­jk wor­den overeengekomen.

2.5      

Wanneer een wij­zi­ging en/of aan­vul­ling als bedoeld in het vori­ge lid wor­dt overeen­ge­ko­men, geldt deze wij­zi­ging of aan­vul­ling slechts voor de betref­fen­de Overeenkomst.

2.6

Indien eni­ge bepa­ling van deze Voorwaarden nie­tig is of ver­nie­tigd wor­dt, zul­len de ove­ri­ge bepa­lin­gen van deze Voorwaarden vol­l­e­dig van kracht blij­ven en zul­len Continental Candy Industries en de Opdrachtnemer in over­leg tre­den ten­ein­de nieu­we bepa­lin­gen ter ver­van­ging van de nie­ti­ge c.q. ver­nie­tig­de bepa­lin­gen overeen te komen, waar­bij zove­el mogeli­jk het doel en de strek­king van de nie­ti­ge c.q. ver­nie­tig­de bepa­ling in acht wor­den genomen.

2.7

In het geval deze Voorwaarden wor­den ver­taald, is en bli­jft uit­s­lui­tend de tekst van de Nederlandse ver­sie beslissend.

Artikel 3 Order en acceptatie

3.1

Het uit­bren­gen van een offer­te aan Continental Candy Industries brengt voor Continental Candy Industries nim­mer eni­ge finan­cië­le ver­plich­t­ing mee jegens de off­re­ren­de of jegens een der­de par­tij. Alle bij een offer­te gevo­eg­de stuk­ken en in het kader daar­van door de aan­bie­der ver­rich­te werk­zaam­he­den zijn voor Continental Candy Industries geheel koste­loos, behou­dens indi­en daar­voor uit­druk­ke­li­jk voor­af schrift­eli­jk eni­ge ver­go­e­ding is overeengekomen.

3.2

Alle Orders van Continental Candy Industries zijn vri­j­b­lij­vend, ten­zij deze een ter­mi­jn voor       aan­vaar­ding bevat­ten. Voor zover Opdrachtnemer een ‑in afwi­j­king van het bepaal­de in de eers­te volzin van dit arti­kel­lid- bin­dend aan­bod van Continental Candy Industries aan­vaar­dt met afwi­j­kin­gen van onder­ge­schik­te bete­kenis, maken die afwi­j­kin­gen geen deel uit van de Overeenkomst en komt de Overeenkomst tot stand overeen­koms­tig Continental Candy Industries ’s aanbod

3.3   

Continental Candy Industries heeft het recht om, mits bin­nen 3 werk­da­gen na ont­vangst van de accept­atie door Opdrachtnemer van Continental Candy Industries ’s Order, door een daar­toe strek­ken­de schrift­eli­j­ke ver­kla­ring aan Opdrachtnemer de Overeenkomst te ont­bin­den, zon­der tot eni­ge ver­go­e­ding te zijn gehouden.

3.4  

Indien Continental Candy Industries aan Opdrachtnemer een order­for­mu­lier toezendt, dient deze dat for­mu­lier bin­nen 3 werk­da­gen na dag­te­ken­ing voor akkoord onder­te­kend te retour­ne­ren. In het geval Continental Candy Industries niet bin­nen 3 werk­da­gen na dag­te­ken­ing een cor­rect onder­te­kend for­mu­lier heeft ont­van­gen, is  zij  gerech­tigd zich  op het standpunt te stel­len  dat niet rechts­gel­dig een overeen­komst tot stand is gekomen.

3.5

Aanbiedingen en prij­sop­ga­ven door Opdrachtnemer zijn vast en bin­dend en kun­nen na de opdracht niet meer wor­den gewi­j­zigd, ten­zij zij betrek­king heb­ben op een door Opdrachtnemer (even­tueel tus­sen­tijds) te ver­le­nen (extra) korting.

3.6

Aan door Continental Candy Industries aan Opdrachtnemer opge­ge­ven fore­casts kun­nen geen rech­ten wor­den ont­le­end. Continental Candy Industries is uit­druk­ke­li­jk niet aans­pra­ke­li­jk voor door Opdrachtnemer opge­bouw­de voor­ra­den en/of jegens der­den aan­ge­ga­ne ver­plicht­in­gen geba­se­erd op deze fore­casts.

Artikel 4  Distributie- en agentuurovereenkomsten

4.1

Indien Continental Candy Industries gedu­ren­de meer dan een jaar met regel­maat Overeenkomsten sluit met Opdrachtnemer voor de koop van zaken die bes­temd zijn voor de weder­ver­koop en mits Opdrachtnemer zulks weet of moet weten, en indi­en Continental Candy Industries eni­ge sub­stan­tië­le vorm van mar­ke­ting­in­span­ning voor deze zaken heeft ver­richt waar­te­gen Opdrachtnemer geen bezwaar heeft gema­akt ter­wi­jl hij daar­van op de hoog­te was of had moe­ten zijn, komt tus­sen par­ti­jen van rechts­we­ge een dis­tri­bu­tie­overeen­komst voor onbe­paal­de duur tot stand met betrek­king tot deze zaken, ten­zij Opdrachtnemer met rech­tens toe­ge­sta­ne mid­de­len bewijst dat ondanks het voor­ga­an­de geen dis­tri­bu­tie­overeen­komst tot stand is gekomen.

4.2     

Indien  en  voor­zo­ver  Continental Candy Industries  de  fac­to  gedu­ren­de  het  jaar  bedoeld  in  lid  1  de  eni­ge weder­ver­ko­per   in   Nederland   van   deze   zaken   is   geweest,   is   de   con­form   lid   1 tot­stand­ge­ko­men  dis­tri­bu­tie­overeen­komst (in  afwi­j­king  van  het  in  lid  1  bepaal­de)  van exclu­sie­ve aard en zal voo­re­erst de duur van een jaar heb­ben, waar­na de overeen­komst voor  onbe­paal­de  duur  zal  wor­den  voort­ge­zet,  ten­zij  een  der  par­ti­jen  bij  aan­ge­te­kend schrij­ven heeft opge­zegd met inacht­ne­ming van een ter­mi­jn van drie maanden.

4.3     

Indien Continental Candy Industries gedu­ren­de meer dan een jaar met regel­maat overeen­koms­ten tot stand heeft gebracht tus­sen Opdrachtnemer en afne­mers en/of, met mede­we­ten van Opdrachtnemer, daar­toe  met  regel­maat  actief  sub­stan­tië­le  bemid­de­lings­ac­ti­vit­ei­ten  heeft  ver­richt,  komt tus­sen par­ti­jen van rechts­we­ge een agen­tuuro­vereen­komst voor onbe­paal­de duur tot stand met betrek­king tot de betrok­ken zaken, ten­zij Opdrachtnemer met rech­tens toe­ge­sta­ne mid­de­len bewijst dat ondanks het voor­ga­an­de geen agen­tuuro­vereen­komst tot stand is gekomen.

4.4

Indien en voor zover Continental Candy Industries de fac­to gedu­ren­de het jaar bedoeld in lid 3 in Nederland als eni­ge  agen­tu­ur­werk­zaam­he­den heeft  ver­richt,  is de  con­form  lid  3  tot  stand  geko­men agen­tuuro­vereen­komst van exclu­sie­ve aard en zal (in afwi­j­king van het in lid 3 bepaal­de) voo­re­erst de duur van een jaar heb­ben, waar­na de overeen­komst voor onbe­paal­de duur zal wor­den voort­ge­zet, ten­zij een der par­ti­jen bij aan­ge­te­kend schrij­ven heeft opge­zegd met inacht­ne­ming van de wet­te­li­j­ke termijn.

4.5

In het geval eni­ge Overeenkomst als hier­voor in dit arti­kel bedoeld tot stand is geko­men, als­me­de  in  het  geval  op  ande­re  wij­ze  par­ti­jen  een  der­geli­j­ke Overeenkomst  heb­ben ges­lo­ten, zal Continental Candy Industries in het geval van een beëin­di­ging daar­van, anders dan als gevolg van een toere­ken­ba­re tekort­ko­m­ing aan haar zij­de, recht heb­ben op een rede­li­j­ke (good­will- of klanten)vergoeding.

Artikel 5  Wijzigingen en aanvullingen

5.1 

Wijzigingen van en aan­vul­li­gen op eni­ge bepa­lin­gen in een overeen­komst en/of de voor­waar­den kun­nen slechts schrift­eli­jk wor­den overeen­ge­ko­men. Tegenbewijs tegen het bepaal­de in de voor­af­ga­an­de volzin is niet toe­ge­la­ten en dit arti­kel 5.1 is een bewijsovereenkomst.

5.2

Wanneer een wij­zi­ging en/of aan­vul­ling als bedoeld in lid 1 wor­dt overeen­ge­ko­men, geldt deze wij­zi­ging of aan­vul­ling slechts voor de des­be­tref­fen­de overeenkomst.

Artikel 6  Prijzen, BTW, betaling en verrekening

6.1

De in de Order ver­mel­de pri­j­zen zijn vast en uit­ge­drukt in Euro’s en exclu­sief omzetbelasting.

6.2

In de pri­j­zen van de Producten zijn begrepen de stan­daar­d­ver­pak­king en leve­ring fran­co vrij van invo­er­rech­ten. In de pri­j­zen van de Diensten zijn steeds alle reis- en ver­bli­jf­kos­ten, als­me­de alle ande­re kos­ten begrepen. Voorts zijn in de pri­j­zen van alle  Producten en Diensten begrepen al het voor­be­rei­dend en ander werk, dat nodig is om aan de door Continental Candy Industries ges­tel­de eisen, omschrij­vin­gen en de Specificatie te voldoen.

6.3

Opdrachtnemer vri­j­waart Continental Candy Industries voor alle kos­ten en scha­de die voor Continental Candy Industries moch­ten voortvloei­en uit het feit:

(a) dat Opdrachtnemer niet deug­de­li­jk gere­gis­tre­erd staat voor de omzet­be­las­ting in een rele­van­te EU-lid­staat; en/of

(b)  dat  Opdrachtnemer  onjuis­te  of  ontij­di­ge  gege­vens  ver­st­rekt  aan  Continental Candy Industries  en/of  de auto­rit­ei­ten op het gebied van omzet­be­las­ting in een rele­van­te EU-lidstaat.

6.4 

Betaling is door Continental Candy Industries niet eer­der ver­schul­digd dan na vol­l­e­di­ge en cor­rec­te uit­voe­ring van de Order en aan­vaar­ding overeen­koms­tig het bepaal­de in arti­kel 12. Alsdan zal Continental Candy Industries bin­nen 60 dagen na ont­vangst van haar toe­ge­zon­den en door haar goe­d­ge­keur­de fac­tuur beta­len, ten­zij schrift­eli­jk anders is overeengekomen.

6.5       

Opdrachtnemer kan zijn vor­de­rin­gen op Continental Candy Industries niet over­dra­gen of (stil) ver­pan­den aan eni­ge der­de, behou­dens voor­af­ga­an­de schrift­eli­j­ke toe­stem­ming van Continental Candy Industries .

6.6         

Facturen die­nen te vold­o­en aan de wet­te­li­j­ke eisen voor­zi­en te zijn van het  order­num­mer van Continental Candy Industries . Continental Candy Industries is bevo­egd beta­ling te doen geschie­den door mid­del van verre­ken­ing, ook met even­tue­le vor­de­rin­gen van  Continental Candy Industries op de Opdrachtnemer uit hoof­de van een ande­re Opdracht dan­wel uit wel­ke ande­re oor­zaak ook voortvloei­en­de. Eveneens is Continental Candy Industries bevo­egd tot verre­ken­ing waar het betreft toe­koms­ti­ge vor­de­rin­gen op de Opdrachtnemer dan­wel met vor­de­rin­gen of toe­koms­ti­ge vor­de­rin­gen die Continental Candy Industries op de aan de Opdrachtnemer gelie­er­de ven­noot­sch­ap­pen en/of onder­ne­min­gen heeft.

6.7        

Continental Candy Industries heeft steeds het recht om van de Opdrachtnemer geno­egzame zeker­heid­stel­ling te ver­lan­gen voor de cor­rec­te nako­m­ing van zijn ver­plicht­in­gen jegens Continental Candy Industries .

6.8         

De Opdrachtnemer is ver­plicht uiter­li­jk bin­nen 28 dagen na beëin­di­ging van de Opdracht zijn reken­ing ter­za­ke het  hem  even­tueel nog toe­ko­men­de bedrag bij  Continental Candy Industries in  te die­nen. Continental Candy Industries is niet gehou­den tot het beta­len van eni­ge reken­ing, die de Opdrachtnemer na geno­em­de Termijn heeft inge­di­end ten­zij bij­zon­de­re en niet aan Opdrachtnemer toere­ken­ba­re, aan  Continental Candy Industries  tevoren schrift­eli­jk ken­baar gema­ak­te omstan­dig­he­den, zich daar­te­gen verzetten.

6.9     

Betaling  van  eni­ge  fac­tuur  onts­laat  de  Opdrachtnemer  niet  van  eni­ge  garan­tie  of aans­pra­ke­li­jk­heid waar­toe hij gehou­den is inge­vol­ge de overeen­komst en/of de wet.

6.10       

Continental Candy Industries is gerech­tigd iede­re vor­de­ring, wel­ke Opdrachtnemer jegens haar en/of ande­re tot het­zelf­de con­cern als Continental Candy Industries beho­ren­de ven­noot­sch­ap­pen heeft, te verre­kenen met eni­ge vor­de­ring wel­ke Continental Candy Industries (en/of ande­re tot het­zelf­de con­cern als Continental Candy Industries beho­ren­de ven­noot­sch­ap­pen) ‑onge­acht uit wel­ke hoof­de en al dan niet opeis­baar- jegens Opdrachtnemer mocht heb­ben. Indien Continental Candy Industries over­gaat tot verre­ken­ing van vor­de­rin­gen, wel­ke vor­de­rin­gen zij­dens Opdrachtnemer nog niet opeis­baar zijn, zal Opdrachtnemer de wet­te­li­j­ke  han­dels­ren­te  zijn  ver­schul­digd,  zulks  over  de  peri­ode  van­af  de  verre­ken­ing ver­kla­ring tot de vervaldatum.

6.11       

In geval van uit­s­tel van afle­ve­ring van bes­tel­de Producten overeen­koms­tig het bepaal­de in arti­kel 9 is beta­ling bin­nen de in lid 4 geno­em­de ter­mi­jn ver­schul­digd eerst nadat de bes­tel­de Producten wer­den opges­la­gen en de fac­tuur is goedgekeurd.

6.12     

Onverminderd haar ver­de­re rech­ten is Continental Candy Industries gerech­tigd aan opdracht­ne­mer in reken­ing te bren­gen alle daad­wer­ke­li­jk gema­ak­te gerech­te­li­j­ke en bui­ten­ge­rech­te­li­j­ke kos­ten, kos­ten van juri­di­sche bij­stand daa­ron­der begrepen, door Continental Candy Industries in rede­li­jk­heid gema­akt of te maken ter incas­so van eni­ge ver­schul­digd bedrag dan wel ter ver­kri­j­ging van nako­m­ing van eni­ge ver­plich­t­ing van Opdrachtnemer.

Artikel 7  Uitbesteding

7.1 

Opdrachtnemer is ver­plicht de Order zelf uit te voe­ren, ten­zij Continental Candy Industries uit­druk­ke­li­jk schrift­eli­jk heeft toe­gestemd in uit­be­s­t­eding, onder aan­ne­ming, of aan­koop bij der­den, of daar­toe een schrift­eli­j­ke opdracht heeft verstrekt.

7.2    

Opdrachtnemer is vol­l­e­dig ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de even­tue­le inbreng van der­den bij de uit­voe­ring van de Order, als betrof het zijn eigen prestatie.

7.3         

Opdrachtnemer vri­j­waart Continental Candy Industries tegen even­tue­le aans­pra­ken van bij de uit­voe­ring van de order betrok­ken derden.

Artikel 8  Tijdige uitvoering

8.1         

De  Termijn,  of  eni­ge  met  inacht­ne­ming  van  arti­kel  9  vast­ge­s­tel­de  nade­re  Termijn, waar­bin­nen de Order moet wor­den uit­ge­vo­erd is voor Continental Candy Industries van essen­tie­el belang. Opdrachtnemer is in ver­zu­im door enke­le over­schrij­ding van met Continental Candy Industries overeen­ge­ko­men tijdstip­pen waarop pre­sta­ties moe­ten wor­den ver­richt. Een even­tueel voor dit geval overeen­ge­ko­men boe­te doet niet af aan de ver­plich­t­ing tot vol­l­e­di­ge scha­de­ver­go­e­ding van Opdrachtnemer.

8.2         

De Termijn vangt aan op de datum waarop Opdrachtnemer de Order heeft aan­vaard of – indi­en dat later is- op de datum waarop Opdrachtnemer de beschik­king heeft over de bli­j­kens de Order door Continental Candy Industries te ver­strek­ken infor­ma­tie, model­len, mate­ria­len of hulp­mid­de­len wel­ke Opdrachtnemer abso­luut nodig heeft, waar­van hij Continental Candy Industries schrift­eli­jk op de hoog­te heeft ges­teld, om met de uit­voe­ring van de order te beginnen.

8.3         

In geval van een over­schrij­ding van een Termijn, anders dan inge­vol­ge een ver­kla­ring als bedoeld in arti­kel 9, is Opdrachtnemer gehou­den alle even­tueel reeds door hem onder de betref­fen­de Overeenkomst ont­van­gen (vooruit)betalingen of garan­tie­som­men onmid­del­li­jk aan Continental Candy Industries terug te beta­len, zon­der dat Opdrachtnemer het recht heeft deze bedra­gen te verre­kenen met hem toe­ko­men­de of door hem gepre­ten­de­er­de vor­de­rin­gen jegens Continental Candy Industries . Voorts ver­val­len als­dan van rechts­we­ge alle door Continental Candy Industries of voor haar door der­den onder de Overeenkomst ges­tel­de per­so­on­lij­ke of zake­li­j­ke zeker­he­den. Opdrachtnemer is gehou­den even­tue­le garan­ten voor Continental Candy Industries te onts­la­an uit hun borg­plicht en/of ver­haal­sa­ans­pra­ke­li­jk­he­den onder de Overeenkomst, of er voor zorg te dra­gen dat zij uit die borg­plich­ten en/of ver­haal­sa­ans­pra­ke­li­jk­he­den wor­den onts­la­gen, zulks op straf­fe van ver­be­ur­te door Opdrachtnemer van een bedrag geli­jk aan het bedrag waar­toe de garant zich heeft ver­bonden of aan de waar­de van de ver­st­rek­te zake­li­j­ke zekerheid.

Artikel 9  Uitstel van aflevering

9.1         

Continental Candy Industries heeft het recht om door een daar­toe strek­ken­de schrift­eli­j­ke ver­kla­ring aan Opdrachtnemer de  afle­ve­ring van  bes­tel­de Producten en/of  de  uit­voe­ring van  bes­tel­de Diensten voor een peri­ode van ten hoogs­te 60 kalen­der­da­gen uit te stel­len, ten­zij uit­s­tel gezi­en alle omstan­dig­he­den van het geval kenne­li­jk onrede­li­jk zou zijn, wel­ke kenne­li­j­ke onrede­li­jk­heid ondub­bel­z­in­nig door Opdrachtnemer dient te wor­den aangetoond.

9.2   

Indien Continental Candy Industries gebruik maakt van het in lid 1 bedoel­de recht, zal Opdrachtnemer voor zijn reken­ing en risi­co de Producten op een geschik­te plaats afge­zon­derd ten behoeve van Continental Candy Industries ops­la­an, ver­ze­ke­ren en pas­sen­de maat­re­ge­len nemen ten­ein­de kwa­li­teits­ver­lies tegen te gaan. Artikel 13.2 is van overeen­koms­ti­ge toepassing.

Artikel 10  Kwaliteitsgarantie

10.1       

Opdrachtnemer garan­de­ert de deug­de­li­jk­heid van de door hem afgele­ver­de Producten en/of ver­rich­te Diensten. Op eers­te ver­zoek van Continental Candy Industries zal Opdrachtnemer bewi­j­zen over­leg­gen dat de Producten en Diensten aan de garan­tie vold­o­en. De garan­tie omvat ten mins­te dat:

(a) de Producten en/of Diensten geschikt zijn voor het doel waar­voor de Order is geplaatst, voor zover Opdrachtnemer dat doel ken­de of daar­van op de hoog­te had kun­nen zijn;

(b)   de Producten nieuw zijn, de Producten en/of Diensten van goe­de kwa­li­teit zijn, en vrij van fou­ten wat betreft ont­werp, bewerking, fab­ri­ca­ge, con­struc­tie en maat­voe­ring, als­me­de vrij zijn van Gebreken in de gebruik­te mate­ria­len en de vei­lig­heid (als bedoeld in art. 6:186 BW) biedt die men daar­van rede­li­j­ker­wijs mag verwachten;

© de Producten en/of Diensten ver­vaar­digd c.q. ver­richt zijn con­form de laats­te stand der tech­niek; in ieder geval zijn­de op een dus­da­nig accep­ta­bel niveau dat het vold­o­et aan de meest recen­te eisen daar­a­an gesteld.

(d) de Producten en/of Diensten wat betreft hoeve­el­heid, omschrij­ving, kwa­li­teit en pre­sta­ties geheel in overeen­stem­ming zijn met de Specificatie en met even­tue­le mons­ters, model­len en tekeningen;

(e)  de houd­baar­heids­da­tum van Producten van dezelf­de soort die in tijd later gele­verd zijn te allen tij­de lan­ger zal zijn dan die van eer­der gele­ver­de Producten van dezelf­de soort;

(f)   alle toepas­se­li­j­ke natio­na­le en inter­na­tio­na­le regel­ge­ving met betrek­king tot de Producten en/of Diensten, de ver­pak­kin­gen van de Producten en/of de Diensten stipt in acht zijn genomen;

(g) de Producten en/of de Diensten ove­ri­gens vold­o­en aan de eisen die daar­a­an in rede­li­jk­heid kun­nen wor­den gesteld.

10.2      

Bestelde Producten en/of Diensten wor­den in ieder geval als ondeug­de­li­jk in de zin van het vorig lid aan­ge­merkt indi­en daar­a­an bin­nen een jaar na afle­ve­ring Gebreken ont­sta­an, ten­zij dit het gevolg is van nor­ma­le slij­ta­ge of te wij­ten is aan opzet of gro­ve schuld van Continental Candy Industries .

10.3     

Voornoemde garan­tie houdt, zon­der beper­king van Continental Candy Industries ’s rech­ten op scha­de­ver­go­e­ding van kos­ten, scha­de en ren­te, in dat de Gebreken wel­ke bin­nen een jaar na afle­ve­ring ont­sta­an zijn gra­tis en op Continental Candy Industries ’s eers­te ver­zoek onmid­del­li­jk en vol­l­e­dig door Opdrachtnemer wor­den her­s­teld, zo nodig mid­dels ver­van­ging van de Producten of onderde­len daar­van, dan wel opnieuw ver­rich­ten van de betref­fen­de Diensten. Tenzij dit onmo­geli­jk is, zal her­s­tel steeds ter plaatse wor­den uitgevoerd.

10.4   

Na her­s­tel van Gebreken vangt een nieu­we garan­tie­pe­ri­ode als omschre­ven in lid 2 aan en garan­de­ert  Opdrachtnemer  ter  zake  van  de  ver­van­gen  of  her­s­tel­de  Producten  en/of Diensten de deug­de­li­jk­heid als omschre­ven in lid 1.

10.5     

ndi­en dit naar het oor­deel van Continental Candy Industries voor de vei­lig­heid van per­so­nen en/of de voort­gang van de werk­zaam­he­den nood­za­ke­li­jk is, is Continental Candy Industries gerech­tigd voor reken­ing van Opdrachtnemer voor­lo­pi­ge repa­ra­ties te (doen) ver­rich­ten. Opdrachtnemer is gerech­tigd Continental Candy Industries ’s kos­ten niet te vold­o­en indi­en hij aan­toont dat hij niet tij­dig op de hoog­te is ges­teld van de betref­fen­de Gebreken en dat hij, ware hij wel tij­dig daar­van in ken­nis ges­teld, de Gebreken ten­mins­te even snel zou heb­ben hersteld.

10.6    

Continental Candy Industries is gerech­tigd om jaar­li­jks bij Opdrachtnemer een audit ten aan­zi­en van de kwa­li­teit van de Producten en/of Diensten uit te voe­ren. Continental Candy Industries kan deze audit door een extern onder­zo­eks­bu­reau laten uit­voe­ren. Aan een der­geli­j­ke audit zal Opdrachtnemer koste­loos zijn vol­l­e­di­ge mede­werking ver­le­nen. De audit resul­teert in een audit­re­port. Opdrachtnemer is gehou­den de ver­be­terpun­ten in dat audit­re­port bin­nen de in het audit­re­port aan­ge­ge­ven ter­mi­jn door te voe­ren. Continental Candy Industries is gerech­tigd bewijs te ver­lan­gen van de Opdrachtnemer dat de bedoel­de ver­be­terpun­ten bin­nen de ges­tel­de ter­mi­jn zijn doorgevoerd.

Artikel 11 Aflevering franco

11.1       

Bestelde Producten die­nen fran­co te wor­den afgele­verd op de door Continental Candy Industries aan­ge­we­zen plaats van bestem­ming. Opdrachtnemer is ver­plicht zorg te dra­gen voor deug­de­li­j­ke ver­pak­king con­form alle toepas­se­li­j­ke regel­ge­ving, als­me­de voor bevei­li­ging en voor beho­or­li­jk ver­vo­er. Afleveringen van bes­tel­de Producten in gedeel­ten is slechts toe­ge­sta­an, indi­en dat uit­druk­ke­li­jk in de Order wor­dt vermeld.

11.2       

Bij iede­re zen­ding die­nen gespe­ci­fice­er­de docu­men­ten aan­we­zig te zijn die ten mins­te de navol­gen­de gege­vens die­nen te bevat­ten: Continental Candy Industries ’s order- en artikelnummer(s), de naam van het Product en/of de Producten, de omschrij­ving per Product, de uiters­te houd­baar­heids­da­tum per Product en het lot­num­mer van de Opdrachtnemer. Deze gege­vens als­me­de even­tue­le door Continental Candy Industries opge­ge­ven mar­ke­rin­gen die­nen tevens vold­o­en­de dui­de­li­jk en zicht­baar op de ver­pak­king te zijn aan­ge­bracht. De uiters­te houd­baar­heids­da­tum per Product en het lot­num­mer van de Opdrachtnemer die­nen boven­di­en ver­meld te wor­den op de vrachtbrief.

11.3 

De afle­ve­ring geschiedt geheel voor risi­co van Opdrachtnemer, ook indi­en deze bij de uit­voe­ring van eni­ge afle­ve­rings­han­de­ling gebruik maakt van per­so­neel van Continental Candy Industries (dit laats­te behou­dens opzet of gro­ve schuld van Continental Candy Industries of haar lei­ding­ge­vend personeel).

Artikel 12 Keuring en herstel

12.1      

Continental Candy Industries zal de bes­tel­de Producten of Diensten bin­nen een rede­li­j­ke ter­mi­jn na leve­ring of uit­voe­ring keuren.

12.2   

Aanvaarding heeft geen ver­der strek­ken­de bete­kenis dan dat naar het voor­lo­pig oor­deel van Continental Candy Industries de uiter­li­j­ke staat van de Producten of de zicht­ba­re uit­voe­ring dan wel het uiter­li­jk resul­taat van de Diensten in overeen­stem­ming is met de Order. In het bij­zon­der staat aan­vaar­ding niet  in  de  weg  aan  een  later  bero­ep  door  Continental Candy Industries  op  niet-nale­ving door Opdrachtnemer  van  diens  in  arti­kel  10  geno­em­de  garan­tie­ver­plich­t­ing of  eni­ge  ande­re ver­plich­t­ing jegens Continental Candy Industries .

12.3     

Ingeval Continental Candy Industries de Producten en/of Diensten afkeurt of indi­en nader­hand naar het rede­li­j­ke oor­deel van Continental Candy Industries als­nog mocht bli­j­ken dat deze niet beant­wo­or­den aan de daar­a­an inge­vol­ge de Overeenkomst en Order te stel­len eisen, kan Continental Candy Industries Opdrachtnemer, onver­min­derd ove­ri­ge rech­ten van Continental Candy Industries , in de gele­gen­heid stel­len op eers­te ver­zoek de geble­ken tekort­ko­m­in­gen en/of Gebreken voor Opdrachtnemers reken­ing en risi­co te ver­hel­pen en/of te her­stel­len. Ook bij­ko­men­de kos­ten zoals te maken voor demon­ta­ge, ver­vo­er  en/of  her­mon­ta­ge  zul­len  voor  reken­ing  van  Opdrachtnemer zijn.  Na  onder­ling over­leg  bepaalt  Continental Candy Industries  in  rede­li­jk­heid  op  wel­ke  wij­ze  en  bin­nen  wel­ke  Termijn  het ver­hel­pen en/of her­stel­len van de Gebreken en/of tekort­ko­m­in­gen dient te geschie­den. Naar rede­li­j­ke  keu­ze  van  Continental Candy Industries  zul­len  de  her­s­tel­werk­zaam­he­den het­zij  op  de  plaats  van afle­ve­ring het­zij elders wor­den uitgevoerd.

12.4      

Wanneer ver­van­ging of ver­be­te­ring van Producten en/of Diensten als bedoeld in lid 3 naar het rede­li­j­ke oor­deel van Continental Candy Industries niet mogeli­jk is of Opdrachtnemer niet bin­nen de door Continental Candy Industries ges­tel­de Termijn aan het in lid 3 bedoel­de ver­zoek vold­o­et, is Opdrachtnemer gehou­den elk van de van Continental Candy Industries ont­van­gen bedra­gen met betrek­king tot boven­ge­no­em­de pro­duc­ten en/of Diensten en pro­duc­ten aan Continental Candy Industries terug te beta­len, zon­der dat Opdrachtnemer het recht heeft deze bedra­gen te verre­kenen met hem toe­ko­men­de of door hem gepre­ten­de­er­de vor­de­rin­gen jegens Continental Candy Industries . Continental Candy Industries is als­dan gerech­tigd het nodi­ge te doen of te laten doen en Opdrachtnemer te belas­ten voor de  daar­a­an ver­bonden kos­ten, daar­bij inbe­grepen de extra uit­ga­ven die Continental Candy Industries rede­li­j­ker­wijs moet maken ter ver­kri­j­ging van ver­van­gen­de Producten en/of Diensten als­me­de de kos­ten die ver­band­hou­den met de retour­ne­ring en/of ver­nie­ti­ging van de ont­van­gen Producten.

Artikel 13 Overgang van eigendom en risico; retentierecht

13.1    

Continental Candy Industries ver­kri­jgt de eigen­dom van bes­tel­de Producten op het moment dat deze aan haar zijn afgeleverd.

13.2      

Opdrachtnemer draagt het risi­co van bescha­di­ging of ver­lies van bes­tel­de Producten tot aan het moment waarop eigen­dom­sover­dracht heeft plaats­ge­von­den zoals bedoeld in lid 1.

13.3     

Indien in afwi­j­king van het bepaal­de in arti­kel 5.4 gehe­le of gedeel­te­li­j­ke beta­ling van nog niet gereed­ge­ko­men Producten op een eer­der tijdstip dan aldaar ver­meld wor­dt overeen­ge­ko­men, ver­kri­jgt Continental Candy Industries krach­tens de door haar ver­rich­te voo­ruit­be­ta­ling, zon­der dat daar­toe een nade­re leve­rings­han­de­ling is ver­eist, de eigen­dom van alle Producten, mate­ria­len, grond­stof­fen en half­fa­bri­ka­ten wel­ke Opdrachtnemer gebruikt voor de uit­voe­ring van de Order of daar­toe bes­temt. Opdrachtnemer is gehou­den de bedoel­de Producten, mate­ria­len, grond­stof­fen of half­fa­bri­ka­ten geheel vrij van las­ten en rech­ten van der­den te ver­wer­ven en ten behoeve van Continental Candy Industries afge­zon­derd te houden.

13.4   

Het bepaal­de in lid 2 bli­jft na een eigen­dom­sover­gang krach­tens het­zij lid 3 het­zij de laats­te volzin van lid 4, onver­min­derd van kracht.

13.5        

Opdrachtnemer heeft geen reten­tie­recht of opschor­ting recht met betrek­king tot bes­tel­de Producten.

Artikel 14 Door Continental Candy Industries ter beschikking gestelde zaken

14.1    

Continental Candy Industries bli­jft eigenaar van alle zaken (“Zaken”) die zij in ver­band met de Order aan Opdrachtnemer ter beschik­king stelt (waa­ron­der model­len, stem­pels, teken­in­gen, gereed­schap of ande­re hulp­mid­de­len). Opdrachtnemer zal zich behou­dens door Continental Candy Industries daar­toe schrift­eli­jk ver­le­en­de toe­stem­ming ont­hou­den van zoda­nig han­de­len of nala­ten met betrek­king tot de Zaken dat Continental Candy Industries daar­van de eigen­dom ver­liest door zaak­vor­ming, natrek­king, ver­men­ging, of onge­acht op wel­ke ande­re wij­ze. Voorts staat Opdrachtnemer ervoor in dat de Zaken niet wor­den belast of bezwaard met rech­ten van derden.

14.2        

Opdrachtnemer heeft geen reten­tie­recht of opschor­ting recht met betrek­king tot de Zaken.

14.3      

Opdrachtnemer zal de Zaken op eigen kos­ten en voor zijn reken­ing en risi­co ten guns­te van Continental Candy Industries op gebrui­kel­i­j­ke voor­waar­den ver­ze­ke­ren tegen alle scha­den wel­ke het gevolg zijn van geheel of gedeel­te­li­jk ver­lies of bescha­di­ging onge­acht door wel­ke oor­zaak. Dit betreft ook scha­de die gele­den wor­dt aan de gevol­gen van een pro­duct recall. Continental Candy Industries heeft het recht inzage te ver­lan­gen in de des­be­tref­fen­de polis of polis­sen, waa­rin Continental Candy Industries als mede­ver­zeker­de dient te zijn vermeld.

14.4     

Continental Candy Industries behoudt al haar rech­ten van intel­lec­tue­le eigen­dom  (ver­geli­jk­ba­re rech­ten als know- how daa­ron­der begrepen) op de Zaken. Opdrachtnemer ver­kri­jgt een strikt per­so­on­lij­ke, niet over­draag­ba­re en niet exclu­sie­ve licen­tie om de Zaken voor de duur van de Overeenkomst te gebrui­ken als  in  dit arti­kel bedoeld en  onder de ont­bin­den­de voor­waar­de van niet- vol­l­e­di­ge vold­o­e­ning aan alle wet­te­li­j­ke en con­trac­tue­le ver­plicht­in­gen die Opdrachtnemer ten opzich­te van Continental Candy Industries in acht heeft te nemen.

14.5       

Opdrachtnemer zal de Zaken in goe­de staat aan Continental Candy Industries terug­ge­ven, ten­zij Continental Candy Industries hem ande­re inst­ruc­ties geeft. Opdrachtnemer zal de Zaken geheel voor eigen risi­co gebrui­ken. Continental Candy Industries is behou­dens opzet of gro­ve schuld van haar of haar lei­ding­ge­vend per­so­neel niet aans­pra­ke­li­jk voor even­tue­le gevol­gen van het gebruik van de Zaken voor Opdrachtnemer of der­den. Opdrachtnemer zal de Zaken niet gebrui­ken voor, noch zal hij mach­ti­ging geven of toela­ten dat zij gebruikt wor­den door der­den of in ver­band met enig ander doel dan de cor­rec­te uit­voe­ring van de Order.

14.6       

Onder de Zaken in dit arti­kel zijn mede begrepen de Zaken die Opdrachtnemer met het oog op de opdrach­ten van Continental Candy Industries heeft aan­ge­schaft en aan Continental Candy Industries in reken­ing heeft gebracht. Met ingang van het moment waarop Opdrachtnemer deze Zaken heeft ver­k­re­gen wor­dt Opdrachtnemer geacht deze Zaken voor Continental Candy Industries te houden.

Artikel 15 Aansprakelijkheid, overmacht en vrijwaring

15.1  

Opdrachtnemer voert de Order geheel voor eigen risi­co uit. Alle scha­de, zowel direct als indi­rect en inclu­sief even­tue­le scha­de wegens gederfde winst, wel­ke als gevolg van of in ver­band met de uit­voe­ring van de Order mocht wor­den gele­den door Continental Candy Industries of door der­den zal door Opdrachtnemer wor­den ver­go­ed, onge­acht of  die scha­de is  ver­o­or­za­akt door Opdrachtnemer zelf, diens per­so­neel dan wel door ande­re per­so­nen die Opdrachtnemer bij de uit­voe­ring van de Order betrekt.

15.2    

Behoudens in het geval van een niet toere­ken­ba­re tekort­ko­m­ing (“over­macht”) is Opdrachtnemer vol­l­e­dig aans­pra­ke­li­jk voor alle scha­de wel­ke Continental Candy Industries of der­den moch­ten lij­den ten gevol­ge van even­tue­le Gebreken in afgele­ver­de Producten en/of uit­ge­vo­er­de Diensten.

15.3  

Onder over­macht wor­dt in ieder geval niet ver­sta­an: geb­rek aan per­so­neel, sta­kin­gen, ziek­te van per­so­neel, ver­la­te aan­le­ve­ring en/of onge­schikt­heid van mate­ria­len, grond­stof­fen of half­fa­bri­ka­ten of diens­ten, toere­ken­ba­re tekort­ko­m­ing of onrecht­ma­ti­ge daden van toele­ver­an­ciers of door Opdrachtnemer inge­scha­kel­de der­den en/of liqui­dit­eits- c.q. solva­bi­li­teits­pro­ble­men aan de zij­de van Opdrachtnemer.

15.4    

Het in de leden 1 en 2 van dit arti­kel bepaal­de geldt als een beding mede ten behoeve van bena­deel­de der­den als daar bedoeld. Opdrachtnemer zal Continental Candy Industries vri­j­wa­ren ter­za­ke van alle aans­pra­ken die  deze der­den tegen  Continental Candy Industries moch­ten doen gelden. Opdrachtnemer zal Continental Candy Industries tevens vri­j­wa­ren tegen ketenaansprakelijkheid.

15.5      

Opdrachtnemer heeft zich ade­quaat ver­zekerd en zal zich ade­quaat ver­zekerd hou­den voor wet­te­li­j­ke en bero­ep­sa­ans­pra­ke­li­jk­heid. Opdrachtnemer ver­plicht zich ‑ter­s­tond nadat hij door Continental Candy Industries aans­pra­ke­li­jk is ges­teld- alle aans­pra­ken ter­za­ke van uitkering(en) van ver­ze­ke­ring­s­pen­nin­gen op eers­te ver­zoek aan Continental Candy Industries te cederen.

15.6      

Indien Opdrachtnemer op de hoog­te raakt van een mogeli­jk Gebrek in door hem   gele­ver­de of te leve­ren Producten en dit Gebrek zou kun­nen lei­den tot een pro­duct recall met betrek­king tot deze Producten, is Opdrachtnemer gehou­den Continental Candy Industries daar­van ter­s­tond op de hoog­te te bren­gen, in over­leg met haar te tre­den over een even­tue­le pro­duct recall en scha­de­be­per­king in dat ver­band en zich in dat ver­band tot het uiters­te in te span­nen. De kos­ten van de pro­duct recall, waa­ron­der ook alle kos­ten zul­len zijn begrepen van of in ver­band met reeds ver­der ver­werk­te Producten, zijn geheel voor reken­ing van Opdrachtnemer, ten­zij uit­druk­ke­li­jk anders overeengekomen.

Artikel 16 Ontbinding

16.1      

Indien Opdrachtnemer de Order niet beho­or­li­jk uit­vo­ert heeft Continental Candy Industries, onver­min­derd haar ove­ri­ge rech­ten, het recht om nadat de Opdrachtnemer daar­toe schrift­eli­jk in gebre­ke is ges­teld, waar­bij ten­mins­te een ter­mi­jn van 7 kalen­der­da­gen in acht wor­dt geno­men, het recht om zon­der rech­terli­j­ke tus­sen­komst de Overeenkomst geheel of gedeel­te­li­jk te ont­bin­den, voor wel­ke ont­bin­ding in dat geval een enke­le ken­nis­ge­ving volstaat.

16.2   

Indien Opdrachtnemer een Termijn bij de uit­voe­ring van de Order over­schrijdt, of indi­en in rede­li­jk­heid niet kan wor­den aan­ge­no­men dat Opdrachtnemer de Order tij­dig zal uit­voe­ren, heeft Continental Candy Industries , onver­min­derd haar ove­ri­ge recht, het recht om zon­der nade­re ingebre­ke­stel­ling zon­der rech­terli­j­ke tus­sen­komst de overeen­komst door enke­le ken­nis­ge­ving de Opdrachtnemer geheel of gedeel­te­li­jk te ontbinden.

16.3       

In  geval  van  (voor­lo­pi­ge)  sur­sé­an­ce  van  beta­ling,  fail­lis­se­ment,  toepas­sing  van  de schuld­s­a­ne­rings­re­ge­ling, stil­leg­ging of liqui­da­tie van het bedri­jf van Opdrachtnemer of (bij een natu­ur­li­jk per­so­on) bij zijn over­lij­den, of in geval van een juri­di­sche fusie van Opdrachtnemer, dan wel indi­en een sub­stan­tie­el deel van de zeg­gen­schap bij Opdrachtnemer in ande­re han­den komt, heeft Continental Candy Industries het recht de Overeenkomst en direct daar­mee samen­hang­en­de overeen­koms­ten geheel of gedeel­te­li­jk te ont­bin­den. Continental Candy Industries is als­dan voorts gerech­tigd om (zon­der ingebre­ke­stel­ling) alle even­tue­le ver­plicht­in­gen ten opzich­te van Opdrachtnemer uit ande­re Overeenkomsten dan wel uit ande­re hoof­de op te schorten.

16.4       

Alle  vor­de­rin­gen  wel­ke  Continental Candy Industries  in  de  geval­len  bedoeld  in  de   leden  1,  2  en  3  op Opdrachtnemer mocht heb­ben of ver­kri­j­gen, zul­len ter­s­tond en ten vol­le opeis­baar zijn.

16.5       

it hoof­de van een ont­bin­ding c.q. het intre­den van de ont­bin­den­de voor­waar­de, heeft Continental Candy Industries het recht alle door haar geda­ne beta­lin­gen van Opdrachtnemer terug te vor­de­ren. Voorzover bij ont­bin­ding enig reeds door Opdrachtnemer gepres­te­er­de niet voor terug­ga­ve vat­baar is en ove­ri­gens aan de Order beant­wo­or­dt, heeft Opdrachtnemer recht op een ver­go­e­ding op basis van de in rede­li­jk­heid vast te stel­len waar­de wel­ke het gepres­te­er­de voor Continental Candy Industries heeft, te verre­kenen met het­ge­en Continental Candy Industries ter­za­ke van de tekort­ko­m­ing en/of de ont­bin­ding van Opdrachtnemer te vor­de­ren heeft. Voorzover terug­ga­ve mogeli­jk is, heeft Continental Candy Industries het recht het gepres­te­er­de te harer keu­ze het­zij te behou­den tegen een ver­go­e­ding als hier­voor bedoeld het­zij aan Opdrachtnemer te retour­ne­ren voor diens reken­ing en risi­co, onver­min­derd even­tue­le uitoefe­ning van de in 12.3 bedoel­de rechten.

16.6   

Een ont­bin­ding als in lid 1, 2 of 3 bedoeld zal niet tot gevolg heb­ben dat rech­ten van Continental Candy Industries als beschre­ven in deze voor­waar­den, eindigen.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

17.1       

Opdrachtnemer ver­le­ent aan Continental Candy Industries een niet-exclu­sie­ve licen­tie onder al zijn even­tue­le rech­ten van intel­lec­tue­le eigen­dom op de Producten en/of Diensten, inclu­sief maar niet beperkt tot rech­ten met betrek­king tot octrooi­en, gebruiks­mo­del­len, mer­ken en know-how. Krachtens  deze  licen­tie  heeft  Continental Candy Industries  het  recht  de  Producten  te  (doen)  gebrui­ken (waa­ron­der begrepen te (doen) wij­zi­gen, ver- en bewer­ken en repa­re­ren), en heeft Continental Candy Industries voorts de bevo­egd­heid de Producten, al dan niet als bestand­deel van ande­re goe­de­ren, te leve­ren of in gebruik te geven aan der­den. De ver­go­e­ding voor deze licen­tie is in de prijs inbe­grepen. Indien onder enig rele­vant rechts­stel­sel voor de ves­ti­ging en/of effec­tue­ring van deze (licentie)rechten een nade­re (rechts)handeling nodig mocht zijn, zal Opdrachtnemer Continental Candy Industries daar­van op de hoog­te stel­len en aan Continental Candy Industries voor zijn reken­ing steeds alle beno­di­g­de mede­werking verlenen.

17.2      

Alle intel­lec­tue­le eigen­doms­rech­ten ten aan­zi­en van resul­ta­ten van Diensten berus­ten bij Continental Candy Industries .  Indien  onder  enig  rele­vant  rechts­stel­sel  voor  de  ves­ti­ging  en/of  effec­tue­ring daar­van  eni­ge  nade­re  (rechts)handeling nodig  mocht  zijn,  zal  Opdrachtnemer  Continental Candy Industries daar­van op de hoog­te stel­len en aan Continental Candy Industries voor zijn reken­ing steeds alle beno­di­g­de mede­werking verlenen.

17.3   

Opdrachtnemer garan­de­ert dat de Producten en/of de Diensten geen inb­reuk maken op rech­ten van intel­lec­tue­le eigen­dom van Continental Candy Industries of der­den en vri­j­waart Continental Candy Industries en haar klan­ten ter­za­ke van eni­ge der­geli­j­ke inb­reuk, ver­geli­jk­ba­re aans­pra­ken met betrek­king tot know-how, onge­o­or­loo­f­de mede­din­ging e.d. daa­ron­der begrepen.

17.4   

Indien  een  actie  wegens  inb­reuk  op  der­geli­j­ke rech­ten  is  aan­ge­span­nen of  indi­en  de mogeli­jk­heid daar­toe bestaat, zal Opdrachtnemer, onver­min­derd de rech­ten van Continental Candy Industries , waa­ron­der haar recht op ont­bin­ding van de Overeenkomst, voor zijn reken­ing en risico:

(a)  als­nog  het  recht  ver­wer­ven om  het  gebruik  van  (het  des­be­tref­fen­de deel  van)  de Producten en de resul­ta­ten van de Diensten door Continental Candy Industries voort te zetten;

(b)  of  het  (des­be­tref­fen­de deel van  het)  Product en/of  de  resul­ta­ten van  de  Diensten ver­van­gen en/of aanpassen;

© of het (des­be­tref­fen­de deel van het) Product en/of de resul­ta­ten van de Diensten tegen ver­go­e­ding van kos­ten, scha­den en inte­rest terug te nemen. Wijziging   en/of    ver­van­ging   mag   niet    tot    gevolg    heb­ben   dat    Continental Candy Industries   in    de gebruiks­mo­geli­jk­he­den van de Producten of de resul­ta­ten van de Diensten wor­dt beperkt.

17.5   

Opdrachtnemer  ver­plicht  zich  tot  het,  voor  zijn  reken­ing  en  risi­co,  tref­fen  van  alle maat­re­ge­len die kun­nen bij­dra­gen tot voor­ko­m­ing van sta­gna­tie bij Continental Candy Industries en tot beper­king van door Continental Candy Industries te maken extra kos­ten en/of te lij­den schade.

Artikel 18 Geheimhouding

18.1      

Opdrachtnemer, zijn per­so­neel en door hem inge­scha­kel­de der­den zijn ver­plicht tot strik­te geheim­hou­ding met betrek­king tot alle infor­ma­tie betref­fen­de het bedri­jf van Continental Candy Industries wel­ke zij in ver­band met de Order en/of de Overeenkomst of de uit­voe­ring daar­van moch­ten ver­kri­j­gen, zulks met inbe­grip van de aard, de reden en het resul­taat van de uit­ge­vo­er­de werk­zaam­he­den en de door Continental Candy Industries gehan­te­er­de pri­j­zen, kos­ten en procedures.

18.2   

Het is Opdrachtnemer niet toe­ge­sta­an om direct en/of indi­rect Producten en/of Diensten te leve­ren aan klan­ten van Continental Candy Industries . Opdrachtnemer zal Continental Candy Industries onver­wi­jld infor­me­ren indi­en hij wor­dt bena­derd door klan­ten van Continental Candy Industries .

18.3     

Bij overtre­ding van de ver­plicht­in­gen uit dit arti­kel ver­be­urt Opdrachtnemer aan Continental   Candy Industries een ‑zon­der  som­ma­tie  of  ingebre­ke­stel­ling-  ver­schul­dig­de,  dade­li­jk   opeis­ba­re  boe­te  van  € 5.000,– (zeg­ge: vijf­dui­zend Euro) ineens, te ver­me­er­de­ren met een opeis­ba­re boe­te van € 2.500,–  (zeg­ge:  tweed­ui­zend  vijf­hon­derd  Euro)  voor  iede­re  dag  of  dagdeel  dat  de overtre­ding voort­du­urt, zulks onver­min­derd de gehou­den­heid van Opdrachtnemer tot ver­go­e­ding van alle scha­de die uit de overtre­ding voor Continental Candy Industries   voortvloeit.

Artikel 19 Uitoefening van opschortings‑, ontbindings‑, verrekenings- en vernietigingsrechten door Continental Candy Industries

19.1     

Indien Continental Candy Industries op basis van de omstan­dig­he­den die haar op dat moment bekend zijn, in alle rede­li­jk­heid meent rechts­gel­dig een opschortings‑, ontbindings‑, verre­ken­ings- en/of ver­nie­ti­gings­recht te  kun­nen  uito­efe­nen,  is  Continental Candy Industries  niet  gehou­den  tot  beta­ling  van  de wet­te­li­j­ke ren­te, in het geval later mocht komen vast te sta­an dat zij bedoeld(e) recht(en) niet rechts­gel­dig heeft uitgeoefend.

Artikel 20 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

20.1  

Op deze Voorwaarden, als­me­de op alle Orders en overeen­koms­ten en alle geschil­len die daa­ruit moch­ten voortvloei­en, is Nederlands recht van toepassing.

20.2   

Derden tre­den niet toe tot eni­ge Overeenkomst tus­sen Continental Candy Industries en Opdrachtnemer op basis van een impli­ciet of expli­ciet der­den­be­ding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.

20.3  

Het  VN-Verdrag  inz­ake  inter­na­tio­na­le  koopo­vereen­koms­ten  (veel­al  aan­ge­du­id  als  het Weens Koopverdrag) is niet van toepas­sing, even­min als eni­ge ande­re inter­na­tio­na­le rege­ling inz­ake koop/verkoop van roeren­de licha­me­li­j­ke zaken waar­van de werking con­trac­tueel kan wor­den uitgesloten.

20.4

Indien deze Voorwaarden van toepas­sing zijn in een inter­na­tio­na­le ver­hou­ding met Opdrachtnemer, zal deze Continental Candy Industries steeds direct infor­me­ren over alle bepa­lin­gen in deze Voorwaarden die in het land van Opdrachtnemer niet afdwing­baar zijn. Mits op voor­hand door  Continental Candy Industries geac­cor­de­erd, zal  Continental Candy Industries als­dan de  rede­li­j­ke kos­ten van een even­tueel daar­toe beno­di­gd extern juri­disch onder­zoek dra­gen. Opdrachtnemer zal, voor­zo­ver hij met het bepaal­de in de eers­te zin van dit lid in gebre­ke bli­jft, niet in of bui­ten rech­te bero­epen op de  mogeli­j­ke niet-afdwing­baar­heid van  der­geli­j­ke bepa­lin­gen en  Continental Candy Industries vri­j­wa­ren voor eni­ge scha­de die mocht ont­sta­an, ten­zij Continental Candy Industries heeft gewei­gerd om de rede­li­j­ke kos­ten als hier­bo­ven bedoeld te voldoen.

20.5    

Alle geschil­len voortvloei­en­de uit of ver­band hou­dend met een aan­bie­ding, Order, Overeenkomst, deze Voorwaarden of verb­in­te­nis aan en/of met Continental Candy Industries zul­len uit­s­lui­tend wor­den bes­lecht door de bevo­eg­de rech­ter in Nederland in het Arrondissement Leeuwarden.

B. BEPALINGEN IN VERBAND MET AANNEMING VAN WERK

Deze afde­ling bevat spe­ci­fie­ke bepa­lin­gen voor door Opdrachtnemer in opdracht van Continental Candy Industries  te ver­rich­ten aan­ne­ming van werk. Voor zover strij­dig, heeft het ges­tel­de in deze afde­ling voor­rang boven de ove­ri­ge bepa­lin­gen in deze Voorwaarden.

Artikel 21 Aanvang werkzaamheden

21.1    

Onverminderd het bepaal­de in arti­kel 3, doet Opdrachtnemer die, zon­der daar­toe schrift­eli­j­ke   en niet-vri­j­b­lij­ven­de opdracht van Continental Candy Industries  te heb­ben ont­van­gen, met  werk­zaam­he­den een aan­vang maakt, zulks voor eigen reken­ing en risi­co. Continental Candy Industries   is ter­za­ke tot geen enke­le ver­go­e­ding gehou­den en is gerech­tigd te vor­de­ren dat Opdrachtnemer alles in de oor­spr­on­ke­li­j­ke staat terugbrengt.

21.2    

Opdrachtnemer stelt zich (reeds vóór aan­vaar­ding van de Order, c.q. vóór het begin van de werk­zaam­he­den) in vold­o­en­de mate op de hoog­te van de doel­stel­lin­gen van Continental Candy Industries  met betrek­king tot het Werk en de ten deze rele­van­te orga­ni­sa­tie van Continental Candy Industries .

21.3   

In geval van (ver­me­en­de) fou­ten in of tegen­s­trij­dig­he­den tus­sen onderde­len van de Overeenkomst, dient Opdrachtnemer, alvor­ens met de uit­voe­ring daar­van te begin­nen, in over­leg te tre­den met Continental Candy Industries .

Artikel 22 Niet-melding en niet-gunning

22.1     

Behoudens in het geval vast mocht sta­an dat ver­plich­te mel­ding van voor­ge­no­men offer­tes of (aan)biedingen aan de prijs­re­gu­le­ren­de of ande­re instan­tie waar­bij Opdrachtnemer is aan­ges­lo­ten niet in strijd is met het mede­din­gings­recht,  zal Opdrachtnemer een der­geli­j­ke mel­ding niet doen.

22.2     

Indien het Werk niet wor­dt gegund, die­nen de daarop betrek­king heb­ben­de door of namens Continental Candy Industries  ver­st­rek­te teken­in­gen en docu­men­ten onmid­del­li­jk na bericht van niet-gun­ning aan Continental Candy Industries  te wor­den geretourneerd.

Artikel 23 Uitvoeringsschema; rapportage

23.1     

Indien Continental Candy Industries   zulks ver­langt, legt de Opdrachtnemer haar een uit­voe­rings­sche­ma voor, onder meer inhou­den­de de tijdstip­pen van aan­vang en vol­tooi­ing van de opvol­gen­de gedeel­ten van het Werk en de per­so­neels­be­zet­ting. Dit uit­voe­rings­sche­ma vormt, na goe­d­keu­ring door Continental Candy Industries , een onder­deel van de Overeenkomst.

23.2     

Opdrachtnemer dient peri­odiek en overeen­koms­tig de wens van Continental Candy Industries  te rap­porte­ren aan Continental Candy Industries . In deze rap­por­ta­ge wor­dt Continental Candy Industries  op de hoog­te gehou­den van de stand en de voort­gang van het Werk en van alle aspec­ten die daar­mee samenhangen.

Artikel 24 Toezicht en controle

24.1     

De dage­li­jk­se lei­ding en het toe­zicht bij de uit­voe­ring van het Werk berus­ten bij Opdrachtnemer. Het aan­tal bevo­egd en ter­za­ke kun­di­ge toe­zicht­hou­den­de func­tio­n­a­ris­sen, die Opdrachtnemer hier­voor beschik­baar stelt, moet in overeen­stem­ming zijn met de omvang en gecom­pli­ce­erd­heid van het Werk, de Specificatie, als­me­de de ove­ri­ge rede­li­j­ke eisen die Continental Candy Industries   in deze stelt.

24.2     

Continental Candy Industries  kan van Opdrachtnemer ver­lan­gen, dat hij per­so­nen die betrok­ken zijn bij de uit­voe­ring van het Werk ver­vangt, wan­neer Continental Candy Industries  dit, om wel­ke reden dan ook, rede­li­j­ker­wijs nood­za­ke­li­jk mocht oordelen.

24.3    

Continental Candy Industries   is gerech­tigd, con­tro­le uit te (doen) oefe­nen op  nale­ving van de Overeenkomst. De con­tro­le van Continental Candy Industries  ont­heft Opdrachtnemer noch geheel noch gedeel­te­li­jk van eni­ge ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid en/of aans­pra­ke­li­jk­heid en de klacht­ter­mi­j­nen van de arti­kelen 6:89 en 7:23 BW gaan niet reeds lopen door het uito­efe­nen van de bedoel­de controle.

Artikel 25 Oplevering

25.1     

Tenzij in de Overeenkomst  anders is bepaald, wor­dt de ople­ve­ring (“Oplevering”) geacht te heb­ben plaats­ge­von­den, wan­neer Continental Candy Industries  zich met het uit­ge­vo­er­de Werk akkoord heeft ver­kla­ard. Van akko­or­d­ver­kla­ring van Continental Candy Industries  kan alle­en bli­j­ken door mid­del van een schrift­eli­jk bewijs van Oplevering, ten­zij Continental Candy Industries  schrift­eli­jk en uit­druk­ke­li­jk ver­kla­art daar­van voor een bepaal­de Overeenkomst of soort van Overeenkomsten af te wijken.

25.2    

Tot aan de Oplevering bli­jft het Werk voor risi­co van Opdrachtnemer. Tot aan de Oplevering  is Opdrachtnemer, bij ver­lo­ren gaan of bescha­di­ging van het Werk door wel­ke oor­zaak dan ook, gehou­den de kos­ten van ver­van­ging of her­s­tel te dragen.

25.3     

Indien in de Overeenkomst een alge­he­le per­for­mance- of ein­d­test is overeen­ge­ko­men, heeft de Oplevering plaats­ge­von­den op het moment dat Continental Candy Industries  schrift­eli­jk aan Opdrachtnemer ver­kla­art dat aan de ges­tel­de eisen is voldaan.

25.4     

Continental Candy Industries   is gerech­tigd het Werk, voor­dat dit vol­too­id is, of een al dan niet vol­too­id onder­deel daar­van, in gebruik te nemen of te doen nemen. Indien door deze inge­bruik­ne­ming meer van Opdrachtnemer wor­dt ver­langd dan rede­li­j­ker­wijs van hem kan wor­den gever­gd, zul­len de gevol­gen hier­van door par­ti­jen naar rede­li­jk­heid wor­den gere­geld. Door de in dit lid bedoel­de inge­bruik­ne­ming, wor­dt het Werk dan wel dat onder­deel, niet als opgele­verd beschouwd.

Artikel 26 Onderhoudsverplichtingen

26.1     

Opdrachtnemer heeft een onder­houds­ver­plich­t­ing tege­no­ver Continental Candy Industries. Deze onder­houds­ver­plich­t­ing houdt in, dat Opdrachtnemer ver­plicht is, om voor zijn reken­ing en risi­co, gedu­ren­de een ter­mi­jn van een jaar te rekenen van­af de dag van de Oplevering van het Werk, te zij­ner ken­nis gebrach­te onvol­ko­men­he­den,  nodi­ge ver­be­te­rin­gen, her­stel­lin­gen of ver­nieuwin­gen aan te bren­gen of de wegens zoda­ni­ge onvol­ko­men­he­den nodi­ge aan­vul­len­de werk­zaam­he­den met bij­le­ve­ring van mate­ria­len te verrichten.

26.2   

Een geli­j­ke onder­houds­ver­plich­t­ing  als die onder lid 1 bedoeld rust op Opdrachtnemer wegens die onvol­ko­men­he­den,  wel­ke gedu­ren­de de onder lid 1 bedoel­de ter­mi­jn rede­li­j­ker­wi­j­ze door Continental Candy Industries  niet kon­den wor­den opge­merkt, en wel­ke, gedu­ren­de een rede­li­j­ke ter­mi­jn na ont­dek­king, door Continental Candy Industries  ter ken­nis van Opdrachtnemer wor­den gebracht.

Artikel 27 Materialen

27.1     

Tenzij in de Overeenkomst  anders is bepaald, wor­den alle beno­di­g­de mate­ria­len door Opdrachtnemer, voor diens reken­ing, aan­ge­schaft en te bes­tem­der plaatse getrans­por­te­erd. Door het enke­le feit van de aan­vo­er van de mate­ria­len op het ter­rein van Continental Candy Industries  draagt Opdrachtnemer deze in eigen­dom over aan Continental Candy Industries.

27.2    

Indien, in afwi­j­king van het onder lid 1 bepaal­de, in de Overeenkomst  is bepaald, dat mate­ria­len niet door Opdrachtnemer doch door Continental Candy Industries  zul­len wor­den aan­ge­schaft, heeft Opdrachtnemer recht op ter beschik­baar­stel­ling van zoda­ni­ge hoeve­el­he­den,  als rede­li­j­ker­wijs voor de uit­voe­ring van het Werk nood­za­ke­li­jk zijn. Opdrachtnemer staat in voor een zo eco­no­misch mogeli­jk gebruik van de door Continental Candy Industries  te zij­ner beschik­king ges­tel­de mate­ria­len, die eigen­dom blij­ven van Continental Candy Industries . Restanten van door Continental Candy Industries  ter beschik­king ges­tel­de mate­ria­len, stelt Opdrachtnemer wederom ter beschik­king van Continental Candy Industries.

27.3 

Indien voor of tij­dens de uit­voe­ring van het Werk bli­jkt, dat van enig door Continental Candy Industries  ter beschik­king ges­teld mate­riaal de hoeve­el­heid of kwa­li­teit onvold­o­en­de  is voor de uit­voe­ring van het Werk, dient dit tij­dig ter ken­nis van Continental Candy Industries  te wor­den gebracht. Blijft Opdrachtnemer in dit opzicht in gebre­ke, dan is even­tue­le sta­gna­tie in de uit­voe­ring van het Werk, voor reken­ing van Opdrachtnemer en wor­dt deze sta­gna­tie niet als een niet toere­ken­ba­re tekort­ko­m­ing voor Opdrachtnemer beschouwd. Indien een tekort aan mate­riaal het gevolg is van onzorg­vul­dig gebruik daar­van door Opdrachtnemer, zijn per­so­neel of door hem inge­scha­kel­de der­den, dan zijn de kos­ten van aan­vul­ling daar­van voor zijn rekening.

27.4    

Door Opdrachtnemer te leve­ren mate­ria­len moe­ten vold­o­en aan door Continental Candy Industries  in rede­li­jk­heid te stel­len eisen en overeen­ko­men met de Specificatie. Keuring door of namens Continental Candy Industries  van door Opdrachtnemer te leve­ren mate­ria­len, ont­heft Opdrachtnemer niet van eni­ge ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid en/of aans­pra­ke­li­jk­heid, voortvloei­en­de uit het gebruik daar­van voor het Werk.

27.5   

Onverminderd het in de ove­ri­ge leden van dit arti­kel bepaal­de zijn de van de zij­de van Opdrachtnemer aan­ge­vo­er­de, als­me­de de door Continental Candy Industries  te zij­ner beschik­king ges­tel­de, mate­ria­len, onver­schil­lig of de mate­ria­len reeds in het Werk zijn ver­werkt of niet tot aan de Oplevering van het Werk, voor risi­co van Opdrachtnemer. Bij ver­lo­ren gaan of bescha­di­ging daar­van, door wel­ke oor­zaak ook, is Opdrachtnemer gehou­den de kos­ten van ver­van­ging of her­s­tel te dragen.

Artikel 28 Gereedschappen en materieel

28.1     

Tenzij in de Overeenkomst  anders is bepaald, zorgt Opdrachtnemer voor alle voor het Werk beno­di­g­de gereed­sch­ap­pen en mate­rie­el. Indien in de Overeenkomst wor­dt bepaald, dat Continental Candy Industries  gereed­sch­ap­pen ter beschik­king van Opdrachtnemer stelt, wor­den deze, vol­gens de door Continental Candy Industries  te stel­len voor­schrif­ten, tij­dig door Opdrachtnemer bij Continental Candy Industries , voor de overeen­ge­ko­men tijds­duur, aan­ge­v­raagd, en door Continental Candy Industries  aan Opdrachtnemer in bruik­le­en ver­st­rekt. Behoudens de aan Continental Candy Industries  steeds vrij­sta­an­de, eer­de­re beëin­di­ging van de bruik­le­en, wor­den zij bij de Oplevering van het Werk aan Continental Candy Industries  weer terug­ge­ge­ven. Opdrachtnemer wor­dt geacht het door Continental Candy Industries  aan hem ter beschik­king ges­tel­de gereed­schap in goe­de staat te heb­ben ont­van­gen, ten­zij Opdrachtnemer, bij de ter­s­tond te hou­den con­tro­le daar­van, even­tue­le Gebreken schrift­eli­jk ter ken­nis brengt van Continental Candy Industries . De terug­ga­ve geschiedt vol­gens door Continental Candy Industries  te stel­len voor­schrif­ten.  Bij tus­sen­tijdse beëin­di­ging van de bruik­le­en is Continental Candy Industries   geen scha­de­ver­go­e­ding of meer­prijs, in wel­ke vorm ook, verschuldigd.

28.2     

Alle gereed­sch­ap­pen  en mate­rie­el van Opdrachtnemer mogen slechts wor­den gebruikt con­form de geld­en­de wet­te­li­j­ke bepa­lin­gen, als­me­de con­form de even­tueel door Continental Candy Industries  daa­ren­bo­ven te stel­len rede­li­j­ke eisen. Indien niet aan die eisen wor­dt vol­da­an, of in twi­j­fel­ge­val­len, is Continental Candy Industries  gerech­tigd het gebruik ervan te ver­bie­den en is Opdrachtnemer gehou­den, het des­be­tref­fen­de gereed­schap of mate­rie­el te ver­wij­de­ren en ten spo­e­digs­te te ver­van­gen door gereed­schap, respec­tie­ve­li­jk mate­rie­el, dat wel aan die eisen vold­o­et. Eventueel hie­ruit voortvloei­en­de sta­gna­tie in de uit­voe­ring van het Werk is voor reken­ing van Opdrachtnemer. Keuring van gereed­schap en mate­rie­el door Continental Candy Industries  ont­heft Opdrachtnemer niet van eni­ge ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid en/of aans­pra­ke­li­jk­heid, voortvloei­en­de uit het gebruik daarvan.

28.3     

Behoudens in geval van opzet of gro­ve schuld van Continental Candy Industries  of haar lei­ding­ge­vend per­so­neel, is Continental Candy Industries   niet aans­pra­ke­li­jk voor even­tue­le gebre­ken aan door haar ter beschik­king ges­teld mate­rie­el of gereed­schap of voor scha­de die ont­staat door het gebruik daar­van door Opdrachtnemer.

Artikel 29 Arbeidsomstandigheden en veiligheid

29.1    

Opdrachtnemer is ver­ant­wo­or­de­li­jk  voor de arbei­dsom­stan­dig­he­den en vei­lig­heid op het werk. Opdrachtnemer dient zich te hou­den aan alle van toepas­sing zijn­de wet­te­li­j­ke voor­schrif­ten, voor­schrif­ten van de Arbeidsinspectie en de ter plaatse geld­en­de veiligheidsvoorschriften.

29.2 

Opdrachtnemer dient peri­odiek, afhank­e­li­jk van het pro­ject, een vei­lig­heids­in­spec­tie op het Werk te hou­den. Resultaten van deze inspec­tie die­nen in een rap­port aan Continental Candy Industries  te wor­den overhandigd.

29.3     

Opdrachtnemer dient peri­odiek, afhank­e­li­jk van het pro­ject, deel te nemen aan vei­lig­heids­be­sp­re­kin­gen betref­fen­de het Werk.

29.4 

Personeel van Opdrachtnemer, per­so­neel van diens onder­a­an­ne­mers, of ander­szins door hem inge­scha­kel­de der­den die zich naar het rede­li­j­ke oor­deel van Continental Candy Industries  onvei­lig gedra­gen zul­len op eers­te aan­zeg­ging van Continental Candy Industries  wor­den ver­wij­derd van het Werk. Opdrachtnemer zal onver­wi­jld in hun ver­van­ging voorzien.

Artikel 30 Wetten en voorschriften

30.1     

Indien Opdrachtnemer onder­a­an­ne­mer  is van Continental Candy Industries  wor­dt hij geacht bekend te zijn met alle wet­te­li­j­ke en ande­re – ook con­trac­tue­le – voor­schrif­ten, voor­waar­den en bepa­lin­gen, wel­ke Continental Candy Industries  krach­tens de door hem ges­lo­ten aan­ne­ming­s­overeen­komst bij de uit­voe­ring van het Werk waar­van het in de Overeenkomst omschre­ven Werk een onder­deel vormt, beho­ort na te leven en in acht te nemen.

30.2 

Opdrachtnemer, zijn per­so­neel en door hem inge­scha­kel­de der­den zijn ver­plicht alle voor­schrif­ten, voor­waar­den en bepa­lin­gen, waa­ron­der ook de hier­bo­ven bedoel­de, voor zover betrek­king heb­bend op het door hem uit te voe­ren Werk, na te leven en in acht te nemen.

30.3    

Opdrachtnemer ver­plicht zich jegens Continental Candy Industries  om aan zijn wet­te­li­j­ke ver­plich­t­ing tot afdracht van pre­mie socia­le ver­ze­ke­ring als­me­de van loo­n­be­las­ting, die ver­band hou­den met het aan hem opge­dra­gen Werk, stipt te vold­o­en en voorts toepas­se­li­j­ke CAO-bepa­lin­gen stipt na te leven.

Artikel 31 Ketenaansprakelijkheid

31.1     

Opdrachtnemer dient een zoda­ni­ge admi­nis­tra­tie te voe­ren, dat per pro­ject de wer­ke­li­j­ke loo­n­kos­ten (pre­fab, mon­ta­ge, over­head en even­tue­le uit­be­s­t­edin­gen waarop de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepas­sing is) kun­nen wor­den vast­ge­s­teld. Continental Candy Industries  heeft te allen tij­de het recht deze admi­nis­tra­tie te (doen) controleren.

31.2     

Op zijn fac­tuur ver­mel­dt Opdrachtnemer de wer­ke­li­j­ke loo­n­kos­ten zoals geno­emd in lid 1. Veertig pro­cent van deze wer­ke­li­j­ke loo­n­som wor­dt door Continental Candy Industries  over­ge­ma­akt op de G‑rekening van Opdrachtnemer. Dit op de G‑rekening ges­tor­te bedrag is bes­temd voor loo­n­be­las­ting en socia­le lasten.

31.3   

Desgevraagd dient Opdrachtnemer aan Continental Candy Industries  het ori­gi­neel van een recen­te (niet ouder dan drie maan­den) Verklaring Betaalgedrag van Bedrijfsvereniging en Belastingdienst te over­leg­gen waa­rin wor­dt aan­ge­ge­ven dat ten aan­zi­en van het per­so­neel van Opdrachtnemer, als­me­de door Opdrachtnemer in rela­tie tot (de uit­voe­ring van) het Werk inge­scha­kel­de der­den, afdracht van belas­tin­gen en socia­le pre­mies heeft plaatsgevonden.

Artikel 32 Recht tot ingrijpen in het Werk

32.1 

Indien het Werk, naar het oor­deel van Continental Candy Industries , zoda­nig ver­loo­pt dat de in de Overeenkomst voor de tot­stand­ko­m­ing van het Werk, of van gedeel­ten van het Werk, bepaal­de tijds­duur naar rede­li­j­ker­wijs te ver­wach­ten is zal wor­den over­schre­den, of indi­en Opdrachtnemer, naar het rede­li­j­ke oor­deel van Continental Candy Industries , het Werk niet vol­gens de bepa­lin­gen van de Overeenkomst en/of vol­gens eisen van goed vak­man­schap uit­vo­ert of heeft uit­ge­vo­erd, zal Continental Candy Industries   daar­van aan Opdrachtnemer schrift­eli­jk medede­ling doen.

32.2     

Indien Opdrachtnemer niet bin­nen twee weken na ont­vangst van een medede­ling als bedoeld in  lid 1, zoda­ni­ge maat­re­ge­len zal tref­fen, onder medede­ling daar­van aan Continental Candy Industries , dat, naar het rede­li­j­ke oor­deel van Continental Candy Industries , bin­nen een kor­te ter­mi­jn de acht­erstand in tijd zal wor­den inge­haald, respec­tie­ve­li­jk aan boven­ge­no­em­de bepa­lin­gen en/of eisen zal wor­den vol­da­an, wor­dt Opdrachtnemer geacht in ver­zu­im te zijn.

32.3 

Indien Opdrachtnemer in ver­zu­im is in de zin van lid 2, heeft Continental Candy Industries  het recht, zon­der dat daar­toe eni­ge nade­re ingebre­ke­stel­ling of rech­terli­j­ke tus­sen­komst is ver­eist, in het Werk in te gri­j­pen, ten­ein­de het Werk te bes­po­e­di­gen, respec­tie­ve­li­jk te ver­be­te­ren, het­zij door eigen per­so­neel, het­zij door der­den in haar opdracht. Continental Candy Industries   zal van dit ingri­j­pen ter­s­tond medede­ling doen aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal als­dan Continental Candy Industries   en door haar bij het Werk betrok­ken der­den alle door haar gewens­te mede­werking ver­le­nen, waa­ron­der begrepen het recht des­ge­wenst gebruikt te maken van Opdrachtnemers mate­ria­len, gereed­sch­ap­pen, mate­rie­el etc. De kos­ten van dit ingri­j­pen, die onmid­del­li­jk opeis­baar zijn, zul­len voor reken­ing van Opdrachtnemer zijn. In de kos­ten is begrepen een rede­li­j­ke ver­go­e­ding voor over­head en toe­zicht van Continental Candy Industries .

Artikel 33 Ontbinding Overeenkomst

33.1    

In het in arti­kel 31.2 bedoel­de geval, zal Continental Candy Industries   ook gerech­tigd zijn de Overeenkomst, naar haar keu­ze geheel of gedeel­te­li­jk, te ont­bin­den, zon­der dat daar­toe eni­ge ingebre­ke­stel­ling is ver­eist. Deze ont­bin­ding kan ook als­nog geschie­den nadat Continental Candy Industries   aan­van­ke­li­jk heeft getracht door mid­del van ingri­j­pen in het Werk, als bedoeld in arti­kel 31.3, het Werk te bes­po­e­di­gen c.q. te ver­be­te­ren. De hier­voor bedoel­de ont­bin­ding door Continental Candy Industries  geschiedt schrift­eli­jk, waa­ron­der email, SMS en fax wor­den begrepen.

Artikel 34 Overdracht  van het Werk bij ontbinding Overeenkomst

34.1     

Wanneer de Overeenkomst op grond van een van de in arti­kel 32 of arti­kel 15.2. bedoel­de reden is ont­bonden, zal Continental Candy Industries , indi­en het tot dan toe uit­ge­vo­er­de gedeel­te van het Werk op zoda­ni­ge wij­ze is ver­richt dat, voort­bou­wen­de op het uit­ge­vo­er­de gedeel­te, het Werk op tech­nisch en eco­no­misch  ver­ant­wo­or­de  wij­ze, al dan niet na wij­zi­ging, vol­gens de bepa­lin­gen van de Overeenkomst kan wor­den vol­too­id, de Opdrachtnemer de door hem tot het tijdstip van ont­bin­ding gema­ak­te kos­ten op basis van kost­prijs ver­go­e­den, voor zover deze voortvloei­en uit de rede­li­j­ke uit­voe­ring van het Werk. Indien in de Overeenkomst een aan­neem­som is bedon­gen, zul­len de aldus vast­ge­s­tel­de kos­ten een naar even­re­dig­heid bere­kend deel van de aan­neem­som niet over­tref­fen. Bij het vast­stel­len van de ver­go­e­ding wor­den de even­tue­le naar rede­li­jk­heid te maken kos­ten van wij­zi­ging als bedoeld, daarop in min­de­ring gebracht. Continental Candy Industries  is bevo­egd bedoel­de kos­ten van wij­zi­ging voor­lo­pig vol­gens een geschat bedrag in min­de­ring te bren­gen, ter nade­re verre­ken­ing met de wer­ke­li­j­ke kos­ten van wijziging.

34.2     

Continental Candy Industries   zal, in het in lid 1 bedoel­de geval, zijn gerech­tigd het Werk te vol­tooi­en of door der­den in opdracht te doen vol­tooi­en. Opdrachtnemer zal als­dan Continental Candy Industries  en de door haar bij het Werk betrok­ken der­den alle door haar gewens­te mede­werking ver­le­nen, waa­ron­der begrepen het recht des­ge­wenst gebruik te maken van Opdrachtnemers mate­ria­len, gereed­sch­ap­pen, mate­rie­el etc. Voor zover de door bedoel­de mede­werking ont­sta­ne kos­ten niet zijn begrepen in de in lid 1 bedoel­de ver­go­e­ding, zal daar­voor de kost­prijs aan Opdrachtnemer wor­den ver­go­ed. Voor zover de reeds uit hoof­de van de Overeenkomst door Continental Candy Industries  aan Opdrachtnemer geda­ne beta­lin­gen de in dit arti­kel bedoel­de ver­go­e­ding over­tref­fen, zal het sur­plus onmid­del­li­jk opeis­baar wor­den bij de ont­bin­ding van de Overeenkomst en door Opdrachtnemer aan Continental Candy Industries  wor­den terugbetaald.

Artikel 35 Weigering van het Werk bij ontbinding Overeenkomst

35.1    

Wanneer de Overeenkomst op grond van een van de in arti­kel 32 of arti­kel 15.2 bedoel­de reden is beëin­digd, zal Continental Candy Industries   indi­en het tot dan toe uit­ge­vo­er­de gedeel­te van het Werk op zoda­ni­ge wij­ze is ver­richt dat, voort­bou­wen­de op het uit­ge­vo­er­de gedeel­te, het Werk niet naar rede­li­jk­heid geacht kan wor­den op tech­nisch en eco­no­misch  ver­ant­wo­or­de  wij­ze, al dan niet na wij­zi­ging, vol­gens de bepa­lin­gen van de Overeenkomst te kun­nen wor­den vol­too­id, het Werk kun­nen wei­ge­ren en Opdrachtnemer kun­nen gelas­ten het Werk ten spo­e­digs­te voor reken­ing van Opdrachtnemer te verwijderen.

35.2   

Bij wei­ge­ring als bedoeld in lid 1 zal Continental Candy Industries   tot gener­lei ver­go­e­ding zijn gehou­den en zul­len de reeds uit hoof­de van de Overeenkomst door Continental Candy Industries  aan Opdrachtnemer geda­ne beta­lin­gen onmid­del­li­jk opeis­baar wor­den en door Opdrachtnemer aan Continental Candy Industries  wor­den terugbetaald.

Artikel 36 Betaling

36.1   

Tenzij anders overeen­ge­ko­men en onver­min­derd het ove­ri­gens bepaal­de in arti­kel 6, wor­dt de aan­neem­som als volgt gefactureerd:

(a)  5% bij het aan­ga­an van de Overeenkomst;

(b) 20% bij de aan­vang van het Werk;

©  75% bij Oplevering van het Werk.