Wat we bieden

Ons port­fo­lio vormt de basis van ons gezamen­li­j­ke suc­ces – van u als klant en CCI als pro­du­cent. De opbouw van ons port­fo­lio is afge­stemd op de markt en in lijn met con­su­men­ten­behoef­ten, geo­gra­fi­sche mark­tei­sen, trends en de rol en rele­van­tie van een pri­va­te brand in de cate­go­rie. We ont­wikke­len waar­de­vol­le oplos­sin­gen die voor uw merk hét ver­schil maken. Of het nu gaat om tra­di­tioneel sno­ep­go­ed of inno­va­tie­ve pro­duct­con­cep­ten, we zor­gen met een rui­me keu­ze aan ver­pak­kin­gen dat uw merk zich onder­scheidt en opvalt.

Ons portfolio

Het juiste product voor elke smaak

Naast een bre­de ran­ge pro­duct­gro­epen, bie­den we inno­va­tie­ve con­cep­ten waar­mee je een unie­ke posi­tie in een dyna­mi­sche markt verwerft!

De con­su­men­ten­vraag naar con­ve­ni­en­ce en tren­dy zoet­waren neemt toe. Consumenten wil­len ver­rast wor­den met bij­zon­de­re ingre­di­ën­ten en con­cep­ten, die een gezon­der alter­na­tief bie­den voor tra­di­tioneel sno­ep­go­ed. Maar natu­ur­li­jk wel met een gewel­di­ge smaak!

Met onze focus op inno­va­tie en nieu­we oplos­sin­gen creë­ren we nieu­we mogeli­jk­he­den, met toe­ge­vo­eg­de waar­de en con­cur­ren­tie­vo­or­de­len. We maken sno­ep­go­ed dat gema­akt is om te delen!