Low Sugar / Suikerarm

Uw keu­ze, uw gezond­heid: min­der dan 5% sui­ker – zelf­de, gewel­di­ge smaak!

Onze NIEUWE innovatie!

Minder sui­ker

100% smaak – 30% min­der suiker

Suikervrij

Genieten zon­der schuldgevoel

Veggie & Vegan

Wij zor­gen voor dieren

Functioneel

Toegevoegde extra’s

Wie we zijn

Wij zijn CCI. Samen met zo’n 275 collega’s wil­len we graag zo veel mogeli­jk zoe­te momen­ten delen met onze klan­ten en con­su­men­ten. Dat doen we door het ont­wikke­len en pro­du­ce­ren van sui­ker­vrij, sui­ker­arm en vegan sno­ep­go­ed, en met ons bre­de assor­ti­ment ouderwets lek­ker zoet­waren. We pro­du­ce­ren onze sno­ep­jes in vier fab­rie­ken in Duitsland en Nederland, voor een breed inter­na­tio­naal klan­ten­be­stand.  CCI – made to share.

Hoe we werken

Bij CCI heb­ben we alle diens­ten in eigen hand: van busi­ness intel­li­gence, pro­duct­ma­nage­ment, recep­tont­wikke­ling, pro­duc­tie en ver­pak­king tot en met de leve­ring. Hierdoor kun­nen we con­ti­nu, voor alle pro­ces­sen en pro­duc­ten, een hoge kwa­li­teit en betrouw­baar­heid garan­de­ren. Ontdek hoe we van een idee een suc­ces­vol pro­duct maken!

Wat we bieden

CCI biedt u een uit­ge­brei­de ran­ge van zoe­te ver­lei­din­gen. Innovatieve en gezon­de­re con­cep­ten – ook spe­ciaal voor uw merk ont­wikkeld! – naast onze vol­l­e­di­ge pro­duct­gro­epen­ran­ge. Ontdek ons uit­ge­brei­de portfolio!

Wie we zoeken 

De kracht en pas­sie van onze collega’s zijn het fun­da­ment waarop we bou­wen. Iedereen die bij ons werkt is een belan­gri­j­ke scha­kel in het hele pro­ces. We zijn op zoek naar jouw indi­vi­due­le talen­ten en com­pe­ten­ties! Draag bij aan onze dage­li­jk­se busi­ness en help ons de zoe­te momen­ten met de wereld te delen.