Wie we zoeken

De kracht en pas­sie van onze collega’s zijn het fun­da­ment waarop we bou­wen. Iedereen die bij ons werkt is een belan­gri­j­ke scha­kel in het hele pro­duc­tie- en ver­ko­opp­ro­ces. We zijn altijd op zoek naar groot talent en inspi­re­ren­de ken­nis! Ondersteun ons in onze dage­li­jk­se busi­ness en help ons om zoe­te momen­ten met de wereld te delen.

Mensen & Ondernemerschap

Jouw toekomst bij CCI 

Onze mensen bepa­len ons suc­ces. We bie­den een open en vei­li­ge wer­k­om­ge­ving, waa­rin je wor­dt gesti­mu­leerd om jouw ken­nis en inzich­ten te delen. Daarom bie­den we je de kans te groei­en, zowel pri­vé als in je werk. Wat je kunt ver­wach­ten zijn span­nen­de taken, een open onder­ne­ming­scul­tuur en een crea­tie­ve omge­ving, waa­rin je de kans kri­jgt om samen met ons de zoet­waren­markt radi­caal te veran­de­ren. Kom bij ons wer­ken en doe mee!

 

Zoete momenten delen bij CCI 

CCI gro­eit con­ti­nu. Bij ons bedri­jf wer­ken momen­te­el meer dan 275 collega’s, op vier ver­schil­len­de loca­ties. Wil jij het ver­schil maken in pro­duc­tie, sup­ply chain, pro­duct­tech­no­lo­gie en inno­va­tie, sales of finan­ciën? En wil jij je vol­l­e­dig inzet­ten om een actie­ve bij­dra­ge te leve­ren? Dan wil­len we graag met je ken­nis­ma­ken. CCI biedt je car­ri­è­re­kan­sen en groeiperspectieven!

Metelen

Op dit moment heb­ben we geen vacatures.

Open sollicitaties

Wil je graag deel uit­ma­ken van het CCI-team, maar heb je geen pas­sen­de vaca­tu­re gevon­den op onze site? Een open sol­li­ci­ta­tie is altijd een goed idee. Misschien heb­ben we toch de juis­te baan voor je. Daarnaast vin­den we leren en wer­ken belan­gri­jk dus sta­an altijd open voor sta­gi­ai­res op ver­schil­len­de afde­lin­gen. Dus ben je geïn­ter­es­se­erd in de zoe­te smaak van suc­ces? Dan zijn wij geïn­ter­es­se­erd in jou!

    Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

    Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lij­ke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toekomst. 


    *ver­plicht veld